با توجه به تحقيقات به عمل أمده و تحقيقات مجموعه ا د پارس بر بستر راديويي كشور و استفاده بيشتر مراكز كشور از تجهيزات راديويي اختصاصي ، به زودي كتاب شناخت روشهاي مرسوم جاسوسي مخابراتي و راه كار هاي مقابله با نفوز شبكه هاي راديويي جهت بهره برداري سازمان ها و مراكز مختلف چاپ خواهد شد ،در آستانه شروع دور جديد كلاس هاي راديويي اين مركز ،دوره اي جامع با اين عنوان اجرا خواهد شد ،به گزارش روابط عمومي شركت ا د پارس ،اجرا و توليد محتواي اين كتاب در جهت تحقق پدافند غير عامل در زمينه مخابرات مؤثر خواهد بود .

به زودي اطلاعات بهينه و جامع تري نسبت به اين موضوع منتشر خواهد شد .