کتاب تشریح امواج رادیویی به همراه کلید واژه های رایویی توسط استاد رسول دانیال زاده به ترجمه در آمد  ؛ این کتاب به زودی توسط انتشارات گروه آ د پارس عرضه میگردد .