يك سر واتمتر را به فرستنده تكراركننده و سر ديگر آن را به كابل آنتن فرستنده متصل كنيد. توجه كنيد كه هسته بكار رفته در واتمتر، LB بوده و توانايي اندازه گيري 60 وات را داشته باشد. با پوش كردن ميكروفون و تغيير جهت هسته به طرف كابل آنتن ميزان توان رفت مشخص مي­شود. با تغيير جهت هسته به طرف كابل متصل به بيسيم و پوش كردن دوباره، ميزان توان برگشت نيز مشخص مي­شود. اگر توان برگشتي كمتر از 2% توان رفت نبود، بايد با تغيير طول آنتن و بررسي اتصالات ميزان برگشتي را كم كرد.