آ د پارس با همکاری اساتید دانشگاهی برگزار میکند

.

مجموعه شرکت های آ د پارس با توجه به پیشرفت مراکز مختلف اداری و تجاری و عمچنین سازمان های مختلف جهت بهره برداری بهینه در سیستم های رادیویی , با همکاری مراکز دانشگاهی و اساتید به برگذار میکند .