سيگنالينگ، كدينگ غير صوتي است كه به منظور شناسايي و تفكيك گروه هاي كاري به كارگيري مي شود. به عبارت ساده تر سيگنالينگ را مي توان به زبان ارتباطي بين دو راديو نيز معنا كرد.