هنگامی که فرکانس تکرار کننده مطابق با بیسیم تنظیم شود، اما فرکانس واقعی به علت مشکل سخت افزاری کمی کاهش می یابد اگر بخواهیم تکرار کننده وبیسیم ها با همان فرکانس  با یکدیگر ارتباط برقرار کنند این قابلیت را فعال می کنیم.
 با استفاده از این ویژگی، تکرار کننده می تواند فرکانس را کالیبراسیون کند در حین ارتباط، اگر تکرار کننده انحراف فرکانس بیسیمی را تشخیص دهد، فرکانس آن را برای سازگاری با رادیو برای بهبود کیفیت ارتباط تنظیم می کند.