جنگ الكترونيكWarfare Electronic)  EW ( فعاليتي است نظامي كه شامل استفاده از انرژي الكترومغناطيسي به منظور تحقق اهداف زير است :

-         تشخيص ارتباطات دشمن

-         بهره برداري از طيف الكترومغناطيسي دشمن

-          كاهش يا جلوگيري از استفاده دشمن از طيف الكترومغناطيسي

ادامه استفاده خودي از طيف الكترومغناطيسي در عملياتها