طيف فرکانس¬هاي راديويي (RF)

باند فرکانس راديويي داراي فركانس هايي بين  KHz3 تا GHz 1000 است كه به آن باند امواج- راديويي (RF )گفته مي شود. در مقايسه با امواج صوتي از فركانس KHz 20 به بالا با گوش انسان قابل شنيدن نيست و تقريباٌ با سرعت نور 108*3  متربر ثانيه در محيط(فضاي آزاد)حركت مي كند.

فركانس هاي امواج راديويي و فركانسهاي بيشتر بر خلاف طيف امواج صوتي قادرند در محيط بدون هوا (خلاء)منتشر شوند. يك موج راديويي توسط نوسان­ساز قوي و تقويت كننده قدرت فرستنده ها توليد و توسط آنتن منتشر مي گردد. امواج راديويي مجموعه اي از بردارهاي الكتريكي (E ) و مغناطيسي (H) هستند كه در فضا با يكديگر زاويه (90) درجه ايجاد كرده و هر دو در جهت انتشار ، عمود مي­باشند. نصف انرژي امواج راديويي شامل انرژي الكتريكي و نصف ديگر آن انرژي مغناطيسي است. به همين دليل اين امواج ، امواج الكترومغناطيسي نيز گفته مي شود