پراكسي ابزاري است كه بسته هاي ديتاي اينترنتي را در مسير دريافت ميكند، آن ديتا را مي سنجد و معمولاً عملياتي براي سيستم مقصد آن ديتا انجام مي دهد . در اينجا از پراكسي به معني پروسهاي ياد ميشود كه در راه ترافيك شبكه اي قبل از اينكه به شبكه وارد يا از آن خارج شود، قرار مي گيرد و آن را مي سنجد تا ببيند با سياست هاي امنيتي شما مطابقت دارد و سپس مشخص ميكند كه آيا به آن اجازه عبور بدهد يا خير . بسته هاي موردقبول به سرور مورد نظر ارسال و بسته هاي ردشده دور ريخته مي شوند.

 Application Gateways عموماً پراكسي ناميده مي شود و يكي از روش هاي استفاده شده براي كنترل ترافيك عبوري از فايروال ها است .

  •    پراكسي بين كلاينت و سرور قرار مي گيرد و تمام جوانب گفت وگوي بين آنها را براي تأييد تبعيت از قوانين موجود، مي سنجد.
  •    پراكسي واقعي تمام بسته هاي عبوري بين سرور و كلاينت را مي سنجد و مي تواند مواردي كه سياستهاي امنيتي را نقض ميكنند، تغيير داده يا محروم كند.
  •    پراكسي ها اين محتوا را براي اطمينان از اينكه با استانداردهاي پروتكل مطابقت دارند، مي سنجند.
  •    پراكسي ها در پردازش ترافيك از فايروالها كندتر هستند زيرا كل بسته ها را پيمايش مي كنند.

انواع پراكسي