پراكسي ابزاري است كه بسته هاي ديتاي اينترنتي را در مسير دريافت ميكند، آن ديتا را مي سنجد و معمولاً عملياتي براي سيستم مقصد آن ديتا انجام مي دهد . در اينجا از پراكسي به معني پروسهاي ياد ميشود كه در راه ترافيك شبكه اي قبل از اينكه به شبكه وارد يا از آن خارج شود، قرار مي گيرد و آن را مي سنجد تا ببيند با سياست هاي امنيتي شما مطابقت دارد و سپس مشخص ميكند كه آيا به آن اجازه عبور بدهد يا خير . بسته هاي موردقبول به سرور مورد نظر ارسال و بسته هاي ردشده دور ريخته مي شوند.

 Application Gateways عموماً پراكسي ناميده مي شود و يكي از روش هاي استفاده شده براي كنترل ترافيك عبوري از فايروال ها است .

  •    پراكسي بين كلاينت و سرور قرار مي گيرد و تمام جوانب گفت وگوي بين آنها را براي تأييد تبعيت از قوانين موجود، مي سنجد.
  •    پراكسي واقعي تمام بسته هاي عبوري بين سرور و كلاينت را مي سنجد و مي تواند مواردي كه سياستهاي امنيتي را نقض ميكنند، تغيير داده يا محروم كند.
  •    پراكسي ها اين محتوا را براي اطمينان از اينكه با استانداردهاي پروتكل مطابقت دارند، مي سنجند.
  •    پراكسي ها در پردازش ترافيك از فايروالها كندتر هستند زيرا كل بسته ها را پيمايش مي كنند.

انواع پراكسي

ویدئو ها

به روز رسانی موقت

بازدید کننده گرامی ؛با عرض پوزش در حال تغییرات میباشیم و خدمات آنلاین به صورت موقت ارائه نمیگردد