جداولی که در ادامه ارائه می گردد جدول ملی فرکانس ایران نسخه مصوب سال 1380 می باشد که برگرفته از پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران است .