مراحل ثبت نام در دوره های مجموعه آ د پارس

مجموعه شرکت های آ د پارس از علاقه مندان در حوضه های مخابرات بیسیم حرفه ای و امنیت شبکه  دعوت مینماید .

شرایط کلی شرکت در کلاس های آموزشی بیسیم به صورت حضوری و آموزش از راه دور به شرح زیل است.

تکمیل فرم ثبت نامی اینترنتی و یا مراجعه حضوری در شعبات شرکت

انتخاب دوره مورد نظر و یا مشاوره با مشاوران

تکمیل کاردکس آموزشی

دریافت برنامه کلاسی و ورود به پرتال هنرجویان مجموعه

حضور در جلسات آموزشی و تکمیل دوره

حضور 100% در کارگاه های آموزشی و تکمیل آن

حضور در اردو های بازبینی و بررسی آموخته ها

تیت نهایی و کسب حداقل نمره

دریافت کلاسه و پایان دوره