بنا به درخواست تعداد زیادی از داوطلبان و سازمان های همکار ؛ جهت بهبود ارتقا کیفیت آموزش سیستم های مدیریتی مستقل ؛ این شرکت به زودی سیستم آموزش از راه دور را راه اندازی مینماید .

مهندس حمید وفادار مدیریت مجموعه شرکت های اعلام کردند که پس از دریافت مجوز های لازم سیستم جامع آموزش امور مختلف آزاد راه اندازی شده و به داوطلبان در جای جای وطن خدمات رسانی نماییم.