اولین دوره جایابی و پارامتر های مناسب سیستم های تکرار کننده در سایت های مخابراتی  در آ د پارس 

سایت مخابراتی و دکل های ارتباط رادیویی یا به صورت کلی ایستگاه های رادیویی از عوامل مهم در بخش ارتباطات اختصاصی و حرفه ای میباشد . بری اولین بار در کور مجموعه آ د پارس با استفاده از اساتید با سابقه و تدوین اصول جهانی با تلفیقی از نکات و استاندارد های داخلی دوره موقعیت یابی و راه اندازی دکل های مخابراتی و ایستگاه های رادیویی   با اصول و مفاهیم زیر نمود 

 

اصول راه اندازی ایستگاه رادیویی 

مجموعه قوانین و دستور العمل های ایجاد سایت 

انواع سایت ها و کاربرد های آن 

اصول و مدیرت سایت های مخابراتی 

لنواع تجهیزت در سایت ها 

مجموعه اصول پدافندی در ایجاد سایت 

مجموعه قوانین مورد بهره برداری یک سایت رادیویی 

اصول جاگذاری انتن و تجهیزات 

مجموعه دستور العمل های عمرانی 

و....

 تمامی موارد فوق به همراه مجموعه اطلاعات مورد نیاز جهت تشخیص و انواع حالت های مرسوم دکل ها در دوره فوق آموزش داده خواهد شد .