کانال ساده

سیستم رادیویی یک کانال ساده با یک فرکانس مخابره می کند. کانال ساده در ارتباطات محلی مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال در ارتباط بین فردی هنگامی که در محدوده دید یکدیگر قرار دارند. از آنجا که سیگنال های رادیویی با فرکانس بسیار بالا به طور کلی محدود به خط دید هستند ، دارای برد کوتاه هستند.در این صورت تنها یک طرف مکالمه قادر به شنیدن مکالمه خواهد بود زیرا تنها یک ایستگاه در محدوده ی شما موجود است.

 

 

کاربر دستی

آنتن 5w-20cm

کاربر دستی

5w-Car

سیار

آنتن 25w-Base

پایه

آنتن 25w-Base

تکرارکننده

آنتن25w-Base

کاربر دستی

آنتن 5w-20 cm

3km

5km

10km

20km

>20km

کاربر دستی

آنتن 5w-Car

 

15km

15km

30km

>30km

سیار

آنتن 25w-Car

 

 

40km

60km

>60km

پایه

آنتن 25w-Base

 

 

 

100km

>100km

تکرارکننده

آنتن 25w-Base

 

 

 

 

>100km