تون دو تایی با فرکانس چندتایی در واقع سیگنالی است که در هنگام شماره گیری از طریق صفحه شماره گیر تلفن تولید می شود و به شرکت مخابرات ارسال می گردد. در ایالات متحده آمریکا و شاید در کشور های دیگر این عبارت به عنوان تلفن “تون لمسی” شناخته می شود که ابتدا توسط شرکت AT&T ثبت شده است. فناروی DTMF به طور کلی جایگزین شماره گیری (“پالس”) حلقه غیر متصل شده است. هر کلیدی که بر روی شماره گیر تلفن فشرده می شود توسطDTMF دو سیگنال تون با فرکانس های مختلف ایجاد می شود. از آنجا که صوت نمی تواند این تون ها را تولید نماید، یکی از تون ها از طریق یک گروه فرکانس بالا از تون ها ایجاد می شود و تون دیگر از گروه فرکانس پایین تولید می شود.