سيگنالينگ (Signaling)

سيگنالينگ، كدينگ غير صوتي است كه به منظور شناسايي و تفكيك گروه هاي كاري به كارگيري ميشود. به عبارت ساده تر سيگنالينگ را ميتوان به زبان ارتباطي بين دو راديو نيز معنا كرد.