سطحي از سيگنال كه بايد به گيرنده براي آشكارشدن برسد را ميتوان توسط اسكوئلچ تعيين كرد. به عبارت ديگر اسكوئلچ را ميتوان به اينصورت شرح داد كه سطح سيگنال دريافتي را با ميزان تعريف شده ما مقايسه كرده و چنانچه سطح سيگنال دريافتي بيشتر بود آن را آشكار خواهد كرد و در غير اينصورت اطلاعات از بين خواهد رفت.