پاور اسپیلتر و دایرکشنال کوپلر یک ابزرا پسیو می باشد که بیشتر مواقع در فیلد رادیو و ارتباطات استفاده میشود .
در واقع یک مقدار مشخصی از انرژی الکترو مغناطیسی را در خط انتقال به قسمت دیگر مدار انتقال می دهد  ویژگی اساسی دایرکشنال کوپلر این است که فقـط مقدار توان ها در یک جهت منتقل می کند .
دایرکشنال کوپلر بیشتر مواقع از دوجفت خط انتقال که به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک هستند برای اتصال دو قسمت  مدار استفاده می شود.  
 پاور اسپلیتر  معمولا برای فرکانس های ماکرویو بسیار محبوب است,اگرچه امکان استفاده آن در زمان هایی که فشردگی تجهیزات وجود دارد در فرکانس های پایین تر هم قابل استفاده است مثل تلفن  کاربرد ها دایرکشنال کوپلر شامل فراهم کردن سیگنال نمونه برای تست و نظارت, باز خورد,ترکیب فید از انتن,پر تو آنتن,دریافت خروجی برای سیستم های کابل کشی توزیع مانند تلویزیون کابلی,جدا سازی خط دریافت و انتقال سیگنال های تلفن می باشد