شناسنامه قانون مصوب 25/11/1345 – 2 به شناسه4976

عنوان: قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري)  


قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي

(آماتوري)

ماده 1- براي داير كردن هر ايستگاه ارتباط راديوئي اختصاصي و يا غير‌حرفه‌اي بايد قبلاً از وزارت پست و تلگراف تلفن پروانه دريافت شود.

تبصره– ايستگاه ارتباط راديوئي عبارتست از يك يا چند فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه كه براي ارتباط راديوئي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ماده 2- كساني مي‌توانند به عمليات راديوئي غيرحرفه‌اي اشتغال ورزند كه از وزرات پست و تلگراف و تلفن گواهي مخصوص اخذ نمايند.

تبصره– ارتباط راديوئي غير‌حرفه‌اي نوعي ارتباط راديوئي است كه به‌منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسي‌هاي فني بين افراد مجاز برقرار مي‌گردد. استفاده‌ كننده از ارتباط راديوئي غيرحرفه‌اي كسي است كه به‌خاطر علاقه و ذوق شخصي به‌منظورهاي فوق بدون هيچ‌گونه نظر انتفاعي و يا سياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مي‌نمايد.

ماده 3- از دارندگان پروانه كه بهره‌برداري مي‌نمايند ماهانه مبلغي به‌عنوان حق استفاده دريافت مي‌شود كه ميزان آن به پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصويب هئيت‌وزيران خواهد رسيد. سازمان‌هاي دولتي و استفاده ‌كنندگان ازارتباطات غيرحرفه‌اي ازمقررات اين ماده معاف  هستند ودرسايرمواردنيز معافيت از پرداخت حق استفاده مذكور به تصويب هئيت‌وزيران خواهد بود.

تبصره 1- نماينده انحصاري كارخانه‌هاي خارجي سازنده دستگاه‌هاي فرستنده بي‌سيم و يا سازندگان داخلي مي‌توانند براي نمايش دادن طرز كار دستگاه‌ها به‌شرط رعايت مقررات منظور در آئين‌نامه با هر نوع دستگاه يك ارتباط آزمايشي كه جنبه بهره‌برداري نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانه مقرر در اين ماده معاف باشند.

تبصره 2- مقاطعه‌كاران و موسساتي كه طرف قرارداد با سازمان‌هاي دولتي باشند بايد پروانه تحصيل كنند و مانند ساير دارندگان پروانه حق استفاده مقرر را پرداخت نمايند.

تبصره 3- تاريخ شروع بهره‌برداري از ايستگاه پانزده روز پس از صدور اجازه ترخيص از گمرك و يا تحويل از كارخانه سازنده به خريدار (با اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب خواهد شد به‌استثناء مواردي كه دارندگان پروانه تاريخ ديگري را قبلاً به وزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع داده باشند.

 

ماده 4 – در موارد ضروري وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصويب هيأت دولت تمام يا قسمتي از مزاياي گواهينامه و يا پروانه ايستگاه را در تمام كشور و يا بعضي مناطق براي مدت معيني لغو نمايد و در اين موارد مراتب از طريق اعلان عمومي به اطلاع دارندگان گواهينامه و يا پروانه ايستگاه رسانده خواهد شد.

ماده 5- در صورت تخلف از مقررات و قوانين مربوط و يا از مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه به تشخيص كميسيون فني سه نفري كه در آئين‌نامه پيش‌بيني خواهد شد وزارت پست و تلگراف مي‌تواند بر حسب مورد از كار ايستگاه جلوگيري و پروانه مربوط را لغو كند و يا استفاده از گواهينامه را موقوف سازد.

ماده 6- وارد كردن دستگاه‌هاي فرستنده بي‌سيم به كشور و خارج كردن آن‌ها از كشور و هم‌چنين ساختن يا واگذاري و هر نوع انتقال مالكيت دستگاه فرستنده بي‌سيم موكول به اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 7- وزارت پست وتلگراف و تلفن، كليه دستگاه‌هاي فرستنده و بي‌سيم را كه فاقد پروانه استفاده هستند و هم‌چنين دستگاه‌هائي را كه مدت اعتبار پروانه آن‌ها منقضي و يا پروانه آن‌ها به‌طور موقت لغو شده است براي جلوگيري از كار آن‌ها تا صدور يا تجديد پروانه ممهور به ‌سرب خواهد نمود.

ماده 8- در مواردي‌ كه مصالح امنيتي كشور ايجاب نمايد وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌تواند با تصويب‌نامه هيأت دولت دستور توقف كار هر ايستگاه فرستنده بي‌سيم را صادر نمايد.

ماده 9- به‌منظور مراقبت در حسن اجراي مقرات اين قانون و آئين‌نامه آن مأمورين مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه دادستان مي‌توانند هر موقع دستگاه‌ها را در محل كار و يا هر محل ديگري با رعايت مقررات مربوط مورد بازرسي قرار دهند.

ماده 10- اشخاص زير به حبس تأديبي از يك تا شش ماه يا به پرداخت غرامت از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم مي‌شوند:

1-    هركس بدون پروانه ايستگاه راديوئي تاسيس نمايد.

2-    هركس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد كشور يا از ‌آن خارج نمايد آن را در داخل كشور بسازد يا دستگاه فرستنده را مورد خريد و فروش قرار دهد.

3-    هركس با ايستگاه غير مجاز عالماً و عامداً ارتباط راديوئي برقرار نمايد.

4-    هركس پس از لغو پروانه و گواهي‌نامه و اخطار رسمي وزات پست و تلگراف و تلفن به عمليات خود ادامه دهد.

5-     هركس از دستور صادره وزارت پست و تلگراف وتلفن موضوع ماده 8 اين قانون تخلف نمايد.

تبصره- در موارد مندرج در اين ماده در صورت تكرار جرم دستگاه فرستنده نيز به ‌نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 11- اشخاص زير به پرداخت غرامت از دوهزار ريال تا بيست ‌هزار ريال محكوم مي‌شوند.

1-    هركس ايستگاه ديگري را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

2-    هركس در ايستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره راديوئي انجام دهد.

3-    هركس از طول موج‌هاي غيرمجاز يا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نمايد.

4-    هركس بدون گواهي‌نامه به عمليات راديوئي غيرحرفه‌اي اشتغال ورزد يا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهينامه ارتباط راديوئي بگيرد و يا به اشخاص بدون گواهينامه اجازه كار در ايستگاه بدهد.

5-    هركس از مقررات و قوانين راديوئي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.

6-    هركس عمداً دفتر گزارش كار ايستگاه را بر خلاف ترتيب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم كند و يا تمام يا قسمتي از عمليات خود را در دفتر ثبت ننمايد.

7-    هركس پيام راديوئي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده آن را مورد استفاده قراردهد.

8-    هركس باعلامت شناسايي مربوط به ديگران، خود و يا ايستگاه خود را معرفي نمايد.

9-    هركس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه يا گواهينامه بدون كسب اجازه مجدد به‌كار خود ادامه دهد.

ماده 12- در صورتي‌كه اعمال مذكور در اين قانون مشمول مجازات‌هاي شديدتري در ساير قوانين باشد مجازات شديدتر اجراء خواهد شد.

ماده 13- آئين‌نامه اجرايي مواد اين قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا خواهد شد.

ماده 14- دولت مأمور اجراي اين قانون است.

قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه پنج بهمن‌ماه 1345 در جلسه روز سه‌شنبه بيست ‌و پنجم بهمن‌ماه يك‌هزارو سي‌صد و ‌چهل ‌و ‌پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

رييس مجلس شوراي ملي– مهندس عبداله رياضي

 


مجموعه شرکت های آ د پارس

منبع : سازمان تنظیم مقررات                                                              b_150_100_16777215_00_images_banners_adupars_logo_2.png


 

تاريخ ابلاغ: 20/12/1345

تابلوی اعلانات

لیست کتب مرجع به روز رسانی شد

سرویس آموزش آنلاین تا اطلاع ثانوی قطع میباشد

آموزش DMR هایترا و موتورلا به روز رسانی شد

پکیج آموزشی طراحی شبکه به اتمام رسید .(آزاد)

کرک نرم افزار طراحی شبکه روی سایت قرار گرفت

 

درباره ما

واحد آموزش مجموعه شرکت های آدپارس

آدرس: تهران خیابان بهشتی ؛ میدان تختی پلاک 259

تلفن:02188543529

فکس : 02189778026

سامانه پیامک : 10002110001000