سرويسهاي در حال بهره برداري
سرويسهاي ثابت Fixed Services
سرويس ثابت- تله متري مدارك لازم
سرويس ثابت-ماكروويو مدارك لازم
سرويس ثابت-باندهاي۲/۴الي ۵/۸ گيگاهرتز

 مدارك لازم

سرويس ثابت- باند ۲۴ گيگاهرتز (تكه باند فركانسي ۰۵/۲۴ الي ۲۵۰/۲۴ گيگاهرتز)    مدارك لازم

سرويس راديو آماتوري

Amateur Radio Services

سرويس راديو آماتوري

مواد امتحاني آزمون كتبــي راديوآماتوري درجــه ۳ مطابق با ماده ۴۷ آيين­نامه قانون بيسيم­هاي اختصاصي و غيرحرفه­اي (آماتوري) شامـــل دو بخش زير مــي­باشد.

  • بخش مقرراتي:


  • بخش فني:
  • فرستنده و گيرنده­هاي آنالوگ
  • انتشار امواج باند HF
  • آنتن­هاي سيمي
  • روش­هاي ارتباط آماتوري                

 

لازم به ذكر است:

  • سوالات به صورت چهار گزينه­اي مي­باشد.
  • به موجب تبصــره ۱ ماده ۴۴ آئين نامه قانون بي­سيم­هاي اختصاصي و غير حرفه­اي (آماتوري) پذيرفته­شدگان در آزمون كتبي، بايد از عهده آزمون عملي مخابره مورس ۵ كلمه در دقيقه نيز برآيند.
  • صدور گواهي نامه هيچ­گونه الزامي براي اين سازمان در صدور پروانه ايستگاه ايجاب نمي­نمايد.

سرويس هواشناسي

Metrological Services
سرويس كمك هواشناسي (ايستگاه ثابت) مدارك لازم

سرويسهاي متحرك خشكي

Land Mobile Services
سرويس متحرك خشكي (CDMA,DECT,GSM) مدارك لازم
سرويس متحرك خشكي –ترانك مدارك لازم
سرويس متحرك خشكي-ساير مدارك لازم

سرويسهاي راديويي ناوبري

            Navigation Services
سرويس ناوبري راديويي- دريايي مدارك لازم
سرويس ناوبري راديويي- هوايي مدارك لازم

سرويس هاي متحرك دريايي

Maritime Mobile Services
سرويس متحرك دريايي (يستگاه سيار-شناور) مدارك لازم
سرويس متحرك دريايي (يستگاه سيار-ساحلي) مدارك لازم
سرويس متحرك دريايي (ايستگاه ثابت -ايستگاه ساحلي) مدارك لازم

سرويسهاي متحرك هوايي

Aeronautical Mobile Services
سرويس متحرك هوانوردي(ايستگاه سيار) مدارك لازم
سرويس متحرك هوانوردي(ايستگاه ثابت) مدارك لازم

سرويسهاي ماهواره اي

Satellite Services
سرويس ثابت ماهواره اي
سرويس متحرك ماهواره اي