با يك نگاه كلي به ساختار ارتباطي ایران مي توان سيستم هاي ارتباطي موجود را به سه بخش عمده تقسيم كرد كه عبارتند از:

 • سيستم هاي ارتباطي كانونشنال

  • • سيستم هاي ترانك آنالوگ
  • • سيستم هاي ترانك ديجيتال

 

مطالب پیوست

سيستم ارتباطي كانونشنال