باند I تلويزيون

باند I انحصاراً به تلويزيون تخصيص داده شده و طبق جدول زير شامل سه كانال تلويزيون است كه پهناي باند هر كانال MHz5.5 مي‌باشد. بهترين آنتن براي دريافت اين امواج آنتن ياگي با عناصر كم مي‌باشد.

 

تصوير

صدا

شماره کانال

53.75 MHZ

48.25MHZ

2

60.75 MHZ

55.25 MHZ

3

67.75 MHZ

62.25 MHZ

4

 

باند تلويزيون

اين باند نيز مخصوص امواج تلويزيوني مي‌باشد و در 625 خطي CCIR مطابق جدول زير به 8 كانال تقسيم مي‌شود، باند ورا مي‌توان با پلاريزه افقي يا عمودي ارسال و دريافت نمود، بهترين در يافت اين امواج به وسيله آنتن ياگي يا تعداد عناصر بيشتر مي‌باشد. قابل ذكر اين كه شدت ميدان در انتشار فركانسهاي بالاتر با همان توان، قري‌تر از شدت ميدان در انتشار فركانسهاي پايين‌تر مي‌باشد.

 

تصوير

صدا

شماره کانال

180.75 MHZ

175.25MHZ

5

187.75 MHZ

182.25MHZ

6

194.75 MHZ

189.25MHZ

7

201.75 MHZ

196.25MHZ

8

208.75 MHZ

203.25MHZ

9

215.75 MHZ

210.25MHZ

10

222.75 MHZ

217.25MHZ

11

229.75 MHZ

224.25MHZ

12