سیستم مکان یاب رادیویی  (PF )Finder Position

براي تعيين محل و مكانيابي يك فرستنده راديوي، از سيستم مكان ياب استفاده ميشو د. در اين روش حداقل به دو دستگاه جهت ياب نياز است تا محل تلاقي مسير جهت و يابي شده محل انتشار فرستنده پيشبيني شود. عملكرد سيستم به اين صورت است كه سيستمهاي جهت ياب فركانس هاي اهداف مورد نظر را دريافت كرده و از طريق لينك ارتباطي مانند شبكة راديويي بي سيم و ... اطلاعات را به منظور پردازشهاي مكان يابي به سيستم مركزي PF ‌ . ارسال ميكنند سيستم PF با استفاده از يك نرمافزار و با به كارگيري يك سري الگوريتم ها و پردازشهاي منطقي، از روي جهات ارسالي از طرف DF ،مكان انتشار فركانس هاي موردنظر .‌ را محاسبه ميکند .

مرجع : کتاب