با توجه به اينكه بر روي دكلهاي مربوط به سايتها جهت برقراري ارتباطات مختلف نياز به نصب آنتن هاي متعدد است و اين امر باعث شلوغي فضاي روي دكل و افزايش بار .‌ دكل ميشود همچنين با توجه به اينكه براي ايزولاسيون مناسب ميان آنتن ها ضروري است، فاصله عمودي بين آنتنها رعايت شود؛ لذا فضاي زيادي بر روي دكل لازم است كه به علت محدودبودن تعداد دكلها و ارتفاع آنها اين امر در برخي موارد امكان . ‌پذير نيست براي رفع مشكلات فوق ميتوان از دستگاهي به نام دوپلكسر استفاده كرد.‌