تامین سرویس های ارتباطی به عنوان یکی از شاخص های پبشرفت در نقاط دوردست از اهدافی بود که تا دهه های گذشته بسهولت قابل تامین نبود . اینگونه نیازها به همراه نیازهای صنعتی جهت تامین ارتباط در مراکز صنعتی پراکنده از قبیل تاسیسات نفتی و گازی ، فشار مضاعفی برای یافتن راه حل های مناسب ایجاد نمودند .
گروه آ دپارس تخصص و تجربه لازم جهت ارائه راهکار در این زمینه را دارا می باشد .

  • پیاده سازی و آموزش استاندارد اتکس
  • آموزش ؛ تامین ؛ تجهیز تجهیزات رادیویی
  • ایجاد ارتباط رادیویی بین سکوهای نفتی با مراکز مربوطه جهت انتقال خطوط E1 ، تلفن ، انتقال فرامین تجهیزات تله متری و ارتباط با مراکز اصلی
  • برقاراری ارتباط رادیویی  میان جایگاه های بنزین و گاز با مراکز سرپرستی
  • ایجاد ارتباط رادیویی میان ایستگاههای CGS با مراکز سرپرستی
  • انتقال تصاویر دوربین های نظارتی و امنیتی در مناطق مختلف به مراکز کنترلی
  • ایجاد ارتباطرادیویی با پهنای باند بالا جهت راه اندازی ویدئو کنفرانس
  • ایجاد بستر رادیویی در داخل ساختمانهای ادارات ، پالایشگاهها ، پتروشیمی ها و سکوهای نفتی جهت دسترسی به اینترنت و نرم افزارهای مربوطه