راهنمای رادیو آماتور به رادیو موبایل دیجیتال (DMR)

کتاب ارتباطات بیسیم

  Wimax Rf Systems Engineering

کتاب مهندسی سیستم های بیسیم

  مدارها و سیستمهای ارتباطی بی سیم

کتاب شبکه و حسگر های بیسیم

  کتاب شبکه های بی سیم و حسگر بی سیم

ارتباطات بی سیم ، اصول و تمرین

طراحی سینت سایزر فرکانس CMOS بی سیم

پیش بینی بی سیم ، سناریوها در دنیای موبایل

سیستم های ارتباطی بی سیم ، تکنیک های پیشرفته برای دریافت سیگنال

  ارتباطات رادیویی عمومی و فناوری ها