راهنمای رادیو آماتور به رادیو موبایل دیجیتال (DMR)

  Wimax Rf Systems Engineering

کتاب شبکه و حسگر های بیسیم

  کتاب شبکه های بی سیم و حسگر بی سیم

طراحی سینت سایزر فرکانس CMOS بی سیم

کتاب ارتباطات بیسیم

کتاب مهندسی سیستم های بیسیم

  مدارها و سیستمهای ارتباطی بی سیم

ارتباطات بی سیم ، اصول و تمرین

پیش بینی بی سیم ، سناریوها در دنیای موبایل

  ارتباطات رادیویی عمومی و فناوری ها