چکیده ای از قوانین استفاده از تجهیزات رادیویی حرفه ای

ماده 1 : برای دایر کردن هر ایستگاه ارتباط رادیویی اختصاصی و یا غیر حرفه ای باید قبلا از وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه دریافت شود .

تبصره : ایستگاه ارتباط رادیویی عبارت است یک یا چند فرستنده یا گیرنده و ادوات مربوطه که برای ارتباط رادیویی مورد استفاده قرار میگیرد .

ماده 2 : کسانی می توانند به عملیات رادیویی غیر حرفه ای اشتغال ورزند که از وزارت پست تلگراف و تلفن گواهی مخصوص اخذ نمایند .

تبصره : ارتباط رادیویی غیر حرفه ای نوعی ارتباط رادیویی است که به منظور خود آموزی علمی و عملی و بررسی های فنی بین افراد مجاز برقرار می گردد .

ماده 3 : از دارندگان پروانه که بهره برداری می نمایند ماهانه مبلغی به عنوان حق استفاده دریافت میشود که میزان آن به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف وتلفن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید 

سازمانهای دولتی و استفاده کنندگان از ارتباطات غیر حرفه ای از مقررات این ماده معاف هستند و در سایر موارد نیز معافیت از پرداخت حق استفاده مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد بود .

تبصره 1 : نماینده انحصاری کارخانه های خارجی سازنده دستگاههای فرستنده بیسیم و یا سازندگان بیسیم می توانند برای نمایش دادن طرز کار دستگاههای مذکور به شرط رعایت مقررات منظور در آیین نامه ها با هر نوع دستگاه یک ارتباط آزمایشی که جنبه بهره برداری نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانه مقرر در این ماده معاف هستند .

تبصره 2 : مقاطعه کاران و موسساتی که طرف قرارداد با سازمانهای دولتی باشند باید پروانه تحصیل کنند و مانند سایر دارندگان پروانه حق استفاده مقرر را پرداخت نمایند .

تبصره 3 : تاریخ شروع بهره برداری از ایستگاه 15 روز پس از صدور اجازه ترخیص از گمرک

و یا تحویل از طرف کارخانه سازنده به خریدار ( با اجازه وزارت پست تلگراف و تلفن ) محسوب خواهد شد به استثنای مواردی که دارندگان پروانه تاریخ دیگری را قبلا به وزارت پست تلگراف و تلفن اطلاع داده باشند .

ماده 4 : در موارد ضروری وزارت پست تلگراف و تلفن مجاز است با تصویب هیات دولت تمام و یا قسمتی از مزایای گواهینامه و یا پروانه ایستگاه را در تمام کشور و یا بعضی مناطق برای مدت معینی لغو نماید و در این موارد مراتب از طریق اعلان عمومی به اطلاع دارندگان گواهینامه و  پروانه ایستگاه رسانده خواهد شد .

ماده 5 : در صورت تخلف از مقررات و قوانین مربوطه و یا ازب مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه به تشخیص کمیسیون سه نفری که در آیین نامه پیش بینی خواهد شد وزارت پست و تلگراف میتواند بر حسب مورد از کار ایستگاه جلوگیری و پروانه مربوطه را لغو کند و یا استفاده از گواهینامه را موقوف سازد .

ماده  6 : وارد کردن دستگاههای فرستنده بیسیم به کشور و خارج کردن آنها از کشور و همچنین ساختن یا واگذاری و هر نوع انتقال مالکیت دستگاه فرستنده بیسیم موکول به اجازه وزارت پست تلگراف و تلفن خواهد بود .

ماده 7 : وزارت پست تلگراف و تلفن کلیه دستگاههای فرستنده و بیسیم را که فاقد پروانه استفاده هستند و همچنین دستگاههای را که مدت اعتبار پروانه آنها منقضی و یا پروانه آنها به طور موقت لغو شده است برای جلوگیری از کار آنها تا صدور یا تجدید پروانه ممهور به سرب خواهد نمود .

ماده 8 : در مواردی که مصالح امنیتی کشور ایجاب نماید وزارت پست تلگراف و تلفن میتواند با تصویب نامه هیات دولت دستور توقف کار هر استگاه رادیویی را صادر نماید .

ماده 9 : به منظور مراقبت در حسن اجرای مقررات این قانون و آیین نامه های آن مامورین مجار وزارت پست تلگراف و تلفن با اجازه دادستان میتوانند هر موقع دستگاهها را در محل کار و یا هر محل دیگری با رعایت مقررات مربوطه مورد بازرسی قراردهند .

ماده 10 : اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم میشوند :

1 - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تاسیس کند.

2 - هر کس بدون اجازه وزارت پست تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید . آن را داخل کشور بسازد و یا دستگاه فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد .

3 - هر کس با ایستگاه غیر مجاز عاملا و عامدا ارتباط رادیویی برقرار کند .

4 - هر کس پس از لغو پروانه و گواهی نامه و اخطار رسمی وزارت پست تلگراف و تلفن به کار خود ادامه دهد .

5 - هر کس از دستور صادره وزارت پست تلگراف و تلفن موضوع ماده 8 این قانون تخلف نماید .

تبصره : در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد .

ماده 11 - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم میشوند :

1 - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست تلگراف وتلفن مورد استفاده قراردهد .

2 -هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالما و عامدا مخابره رادیویی انجام دهد .

3 - هر کس از طول موجهای غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست تلگراف و تلفن استفاده نماید .

4 - هر کس بدون گواهی نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه ای اشتغال ورزد و یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهینامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به اشخاص بدون گواهینامه رادیویی اجازه کار در ایستگاه بدهد .

5 - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف نماید .

6 - هر کس عمدا دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود را در دفتر ثبت ننماید .

7 - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده آنرا مورد استفاده قرار دهد .

8 - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا ایستگاه خود را معرفی نماید

9 - هر کس پس از انقضا مدت اعتبار پروانه یا گواهینامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد .

ماده 12 - در صورتی که اعمال مذکور در این قانون مشمول مجازاتهای شدیدتری در سایر قوانین باشد مجازات شدیدتری اجرا خواهد شد .

ماده 13 - آیین نامه اجرایی مواد این قانون از طرف وزارت پست تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران اجرا خواهد شد .

ماده 14 - دولت مامور اجرای این قانون است .

قانون بالا مشتمل بر 14 ماده و 6 تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه 1345 در جلسه روز سه شنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1345 شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .

 

                                    رییس مجلس شورای ملی  - مهندس عبدالله ریاضی

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

بازدید کننده گرامی! ضمن پوزش به دلیل اختلالات پیش آمده ؛ مجموعه پس از بروز رسانی از تاریخ 25 شهریور ماه در دسترس قرار خواهد گرفت.

سامانه آموزش از راه دور و سیستم طراحی شبکه رادیویی ایرانی آدپارس در مهر ماه در اختیار عموم قرار میگیرد .