با توجه به رویکرد  و دستور العمل اجرایی سازمان پدافند غیر عامل و با عنایت بر تاکید مقام معظم رهبری بر این سازمان مجموعه شرکت ها آ د پارس در نظر دارد با توچه به لزوم توسعه ندابری مخابراتی و ارتباطی در این زمینه به با توجه به چهارچوب های قانونی و      شرح وظايف اداره كل پدافند غير عامل  به تدوین مجموعه اصول پدافندی در زمینه مخابرات بیسیم و رادیویی بپردازد . لدا در این جهت از اندیشمندان و صاحب نظران در این موضوع که تمایل به همکاری در چهت نشر علمی و تخصصی تجهیزات رادیویی دارند دعوت میگردد تا با معاونت آموزش ؛ تخقیق و توسعه رادیویی تماس حاصل فرمایید .

مجموعه فابل تقدیم و پیشنهادی عبارت است از

  1. مجموعه اصول بهداشت و ایمنی تجهیزات رادیویی و مخابرات رادیویی آماتور
  2. مجموعه اصول و قوانین پرکاربرد تهدید شناسی و راه حل های موضوعی
  3. مجموعه اصول و قوانین کاربردی جهت ایجاد ؛ کنترل ؛ استقرار ؛ اصول فنی و مدیریت اجزا
  4. مجموعه اصول حفاظت رادیویی با توجه به ورود سیستم های دیجیتال
  5. مجموعه روش های نفوز و تهدید رادیویی مستقیم و قیر مستقیم

 

شرح وظايف اداره كل پدافند غير عامل

1

تهيه و تدوين برنامه هاي ساليانه و پنج ساله پدافند غير عامل دستگاه ها.

2

آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل در دستگاه در سطح مختلف (ستاد واحدهاي استاني و شهرستاني.)

3

شناسايي وطبقه بندي زيرساخت هاي دستگاه ها و به روزرساني آنها با توجه به پويا بودن تهديدات .

4

تهيه برآورد رزمايش هاي تخصصي دستگاه و پيگيري اجراي آن با هماهنگي سازمان پدافند غير عامل كشور .

5

تهيه برآورد تهديدات تخصصي دستگاه در حوزه هاي مختلف و به روز رساني آنها.

6

تهيه آسيب پذيري حوزه هاي مختلف دستگاه و پيگيري اجراي آن با هماهنگي سازمان پدافند غير عامل كشور.

7

تهيه آسيب پذيري حوزه هاي مختلف دستگاه و طراحي اقدامات پدافند غير عامل براي كاهش آنها.

8

حفظ و مراقبت از اطلاعات و طرح هاي طبقه بندي پدافند غير عامل در دستگاه .

9

نظارت بر اجراي طرح هاي پدافند غير عامل دستگاه .

10

پيگيري و دريافت گزارش هاي مرحله اي مشاورين طرح هاي پدافند غير عامل دستگاه .

11

برقراري جلسات و ارئه گزارش پيشرفت پروژه هاي طراحي هاي پدافند غير عامل و ارسال گزارش به سازمان پدافند غير عامل .

12

برآورد اعتبارات مورد نياز طرح هاي پدافند غير عامل و ارائه به مراجع ذيربط براي پيش بيني در بودجه سنواتي دستگاه .

13

بررسي مقدماتي طرح هاي پدافند غير عامل دستگاه و ارائه به سازمان پدافند غير عامل.

14

تهيه طرح جامع مديريت پدافند غير عامل دستگاه و سازماندهي نيروي انساني دستگاه دراين طرح با هماهنگي سازمان مديريت بحران .

15

پيگيري تصويت اعتبارات مورد نياز طرح هاي پدافند غير عامل و واگذاري آن از مراجع مربوطه (دستگاه اجرايي_ سازمان پدافند غير عامل).

16

استفاده از ظرفيت هاي بسيجيان متخصص دستگاه برا ي اقدامات پدافند غير عامل در دستگاه (مديريت بحران- نظارت بر اجراي طرحهاي پدافند غير عامل).

17

ارائه  گزارش عملكرد ساليانه به سازمان پدافند غير عامل .

18

عقد قرارداد با مشاورين از طريق مجاري ذيربط در دستگاه براي طرح هاي پدافند غير عامل .

19

تشكيل جلسات كميته پدافند غير عامل در پيگيري مصوبات آن.

20

هماهنگي با استانداري ها براي اجراي طرح هاي پدافند غير عامل با طبقه بندي مهم در سطح كشور.