با توجه به رویکرد  و دستور العمل اجرایی سازمان پدافند غیر عامل و با عنایت بر تاکید مقام معظم رهبری بر این سازمان مجموعه شرکت ها آ د پارس در نظر دارد با توچه به لزوم توسعه ندابری مخابراتی و ارتباطی در این زمینه به با توجه به چهارچوب های قانونی و      شرح وظايف اداره كل پدافند غير عامل  به تدوین مجموعه اصول پدافندی در زمینه مخابرات بیسیم و رادیویی بپردازد . لدا در این جهت از اندیشمندان و صاحب نظران در این موضوع که تمایل به همکاری در چهت نشر علمی و تخصصی تجهیزات رادیویی دارند دعوت میگردد تا با معاونت آموزش ؛ تخقیق و توسعه رادیویی تماس حاصل فرمایید .

مجموعه فابل تقدیم و پیشنهادی عبارت است از

  1. مجموعه اصول بهداشت و ایمنی تجهیزات رادیویی و مخابرات رادیویی آماتور
  2. مجموعه اصول و قوانین پرکاربرد تهدید شناسی و راه حل های موضوعی
  3. مجموعه اصول و قوانین کاربردی جهت ایجاد ؛ کنترل ؛ استقرار ؛ اصول فنی و مدیریت اجزا
  4. مجموعه اصول حفاظت رادیویی با توجه به ورود سیستم های دیجیتال
  5. مجموعه روش های نفوز و تهدید رادیویی مستقیم و قیر مستقیم

 

شرح وظايف اداره كل پدافند غير عامل

1

تهيه و تدوين برنامه هاي ساليانه و پنج ساله پدافند غير عامل دستگاه ها.

2

آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل در دستگاه در سطح مختلف (ستاد واحدهاي استاني و شهرستاني.)

3

شناسايي وطبقه بندي زيرساخت هاي دستگاه ها و به روزرساني آنها با توجه به پويا بودن تهديدات .

4

تهيه برآورد رزمايش هاي تخصصي دستگاه و پيگيري اجراي آن با هماهنگي سازمان پدافند غير عامل كشور .

5

تهيه برآورد تهديدات تخصصي دستگاه در حوزه هاي مختلف و به روز رساني آنها.

6

تهيه آسيب پذيري حوزه هاي مختلف دستگاه و پيگيري اجراي آن با هماهنگي سازمان پدافند غير عامل كشور.

7

تهيه آسيب پذيري حوزه هاي مختلف دستگاه و طراحي اقدامات پدافند غير عامل براي كاهش آنها.

8

حفظ و مراقبت از اطلاعات و طرح هاي طبقه بندي پدافند غير عامل در دستگاه .

9

نظارت بر اجراي طرح هاي پدافند غير عامل دستگاه .

10

پيگيري و دريافت گزارش هاي مرحله اي مشاورين طرح هاي پدافند غير عامل دستگاه .

11

برقراري جلسات و ارئه گزارش پيشرفت پروژه هاي طراحي هاي پدافند غير عامل و ارسال گزارش به سازمان پدافند غير عامل .

12

برآورد اعتبارات مورد نياز طرح هاي پدافند غير عامل و ارائه به مراجع ذيربط براي پيش بيني در بودجه سنواتي دستگاه .

13

بررسي مقدماتي طرح هاي پدافند غير عامل دستگاه و ارائه به سازمان پدافند غير عامل.

14

تهيه طرح جامع مديريت پدافند غير عامل دستگاه و سازماندهي نيروي انساني دستگاه دراين طرح با هماهنگي سازمان مديريت بحران .

15

پيگيري تصويت اعتبارات مورد نياز طرح هاي پدافند غير عامل و واگذاري آن از مراجع مربوطه (دستگاه اجرايي_ سازمان پدافند غير عامل).

16

استفاده از ظرفيت هاي بسيجيان متخصص دستگاه برا ي اقدامات پدافند غير عامل در دستگاه (مديريت بحران- نظارت بر اجراي طرحهاي پدافند غير عامل).

17

ارائه  گزارش عملكرد ساليانه به سازمان پدافند غير عامل .

18

عقد قرارداد با مشاورين از طريق مجاري ذيربط در دستگاه براي طرح هاي پدافند غير عامل .

19

تشكيل جلسات كميته پدافند غير عامل در پيگيري مصوبات آن.

20

هماهنگي با استانداري ها براي اجراي طرح هاي پدافند غير عامل با طبقه بندي مهم در سطح كشور.

 

 

 

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره :021916903284

02191690328  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

شرکت کننده گرامی! ضمن پوزش به دلیل اختلال در زمان ثبت نام های دوره های سال 1403 ؛ظرفیت ثبت نام ها تکمیل گردید .

سامانه آموزش از راه دور و سیستم طراحی شبکه رادیویی ایرانی آدپارس در مهر ماه در اختیار عموم قرار میگیرد .