سرویس رایگان پوشش سنجی و بهینه یازی ارتباطات رادیویی آنالوگ با همکاری واحد نرم افزاری آ د پارس به صورت آنلاین راه اندازی میگردد . سرویس  کاورینگ آدپارس با سرویس محاسبات ابری با پردازنده های سرعتی و قابلیت بیش از 17000 محاسبه در ثانیه و قابلیت شبیه سازی شبکه های بومی بر اساس انواع برند های کاربردی در تاریخ 7 مهر  ماه به صورت رسمی شروع به فعالیت خاهد نمود . سرویس محاسباتی  و شبیه سازی رادیویی آد پارس امکاناتی همچن :

1- محاسبات میدان ها

2- شبیه سازی پوشش ها

3- محاسبات ارسال  دریافتی

4- موقعیت یابی سایت های رادیویی

5- محاسبات فنی سایت و شبکه رادیویی

6- محاسبات ارتفاعی

7- محاسبات ADO , ERP, loss , acovin

8-محاسبات مورد نیاز راه اندازی شبکه رادیویی آنالوگ و ارائع شمای ارتباطی

و ...

سرویس محاسبات ابری رادیویی آ د پارس بر روی دامنه www.ymax.ir به صورت رایگان به صورت محدد ارائه خدمات مینماید . جهت استفاده میتوانید از این سیستم به صورت آنلاین استفاده نمایید . 

به روز رسانی موقت

بازدید کننده گرامی ؛با عرض پوزش در حال تغییرات میباشیم و خدمات آنلاین به صورت موقت ارائه نمیگردد.