سؤالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه برد يك راديو چه ميزان است؟

برد يا رنج يك راديوي دوطرفه به عوامل متعددي بستگي دارد. ازجمله موارد مؤثر در برد يك راديو به شرح زير است:

  • باند و فركانس: يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار بر روي برد يك راديو باند و فركانس راديو است كه در قسمت قبل به آن اشاره شد.
  • توان خروجي راديو: توان خروجي راديو يكي از عواملي است كه رابطه مستقيم با برد يك راديو دارد؛ بدين معنا كه تقريباً هر چه توان راديو بالا تر باشد برد آن نيز بيشتر ا ست.
  • • محيط از عوامل بسيار تأثيرگذار است. از جمله تجمع ساختمان ها، تنوع آب و هوا و بسياري از عوامل ديگر
  • • مشخصات آنتن: عامل مهم ديگري كه در افزايش برد يك راديو اهميت دارد

مشخصات آنتن از قبيل گين آنتن، طول آنتن، ارتفاع محل نصب آنتن و... است به طوري كه با افزايش ارتفاع و تا حدودي طول آنتن دستگاه، برد راديو نيز افزايش مي يابد.

و بسياري از عوامل ديگر.