ماهواره سفينه اي است كه در مدار زمين قرار مي گيرد و به كمك آنتن هاي خـود كـه Transponder ناميـده مـي شود با پايگاه هاي خو.د در زمين ارتباط بر قرار مي كند.ماهواره هاي ارتباطي در مدار 36 هزار كيلو متري سـطم زمـين قرار مي گيرند كه داراي ويژگي هاي خاصي مي باشد كه ماهواره ها بدون مصرف انرژي بـرا ي عبـور خـود در آن مـ ي چرخند و جذب زمين يا آسمان نمي شوند. تقسيم بندي تكنولوژيهاي ماهواره اي بر پايه دو عامل اصلي توپولوژي و تكنيكهاي ارسال و دريافت صورت مي پذيرد. هر ارتباط ماهواره اي شامل دو مسير يكي براي ارسال اطلاعات به ماهواره (Send (و ديگري براي دريافت از طريـق ماهواره (Receive (مي باشد. تكنيكهاي متنوعي براي استفاده بهينه تر از پهناي باند ماهواره و نيز استفاده از تجهيزات بـا قابليتهـاي بـالاتر و هزينـه مناسبتر در ارتباطات VSAT مورد بهره برداري قرار گرفته است كه تركيب آنها در مسيرهاي رفت و برگشت اطلاعات، تكنولوژيهاي متفاوتي ايجاد نموده است. انوا ع ارتباطلات ماهواره اي را مي توان به موارد زير اشاره كرد

Double Hub ارتباط.

Single Hub ارتباط.

Hub Less ارتباط.

با توجه به مطلب فوق انواع تكنولوژي هاي شبكه هاي ماهواره اي را مي توان به صورت زير دسته بندي نمود

SCPC/SCPC تكنولوژي

SCPC/DVB تكنولوژي

DVB/RCS تكنولوژي

I-Direct تكنولوژي

قبل از پرداختن به ادامه بحث تكنولوژي Direct-I به معرفي انواع مـاهواره هـا مـي پـردازيم و در ادامـه مطلب به معرفي تكنولوژي Direct-I مي پردازيم.

نواع ماهواره ها

ماهواره ها رامي توان باتوجه به نوع كاربرد، مداري كه درآن مستقرهستند يا نوع سيستم طبقه بندي كرد. ماهواره ها از ديدگاه كاربردي به دوگروه نظامي وغيرنظامي تقسيم مي شوند. در هريك از اين دو گروه ، كاربردهاي متعددي وجود داردكه در ادامه بعد به تعدادي ازآنها اشاره شده است همانطوركه ملاحظه مي شود، ماهواره ها بيشتر براي مقاصد نظامي به كارگرفته مي شوند. ماهواره هاي نظامي از تنوع بيشتري نيز برخوردار هستند. ضمن اينكه با سرمايه گذاريهاي بسيار كلان كشورهاي صنعتي ، ماهواره هاي نظامي از تكنولوژي پيشرفته تري نيزاستفاده مي كنند.

 

این مقاله دنباله دارد .


 

سيرتحولات ماهواره هاي مخابراتي

ماهواره هاي مخابراتي

ويژگيهاي ماهواره هاي مخابرات

ماهواره هاي راديو تلويزيوني

آنتنهاي نظامي

ماهواره هاي جاسوسي

استراق سمع الكترونيكي

ماهواره هاي هواشناسي نظامي

ماهواره هاي جاسوسي - عكاسي

ماهواره هاي هشدار دهنده

ماهواره هاي مخابرات دريايي

ماهواره هاي نظارت دريايي

 

 

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.