ماهواره مخابراتی دارای ویژگیهایی است كه به تعدادی ازآنها اشاره می شود:

 

گسترش منطقه تحت پوشش

ارتباط بین نقاط مختلفی كه درپوشش یك ماهواره قراردارند, به آسانی امكان پذیراست .وسعت, زیر پوشش بـستگی بـه نوع آنتن ماهواره دارد كه می تواند محلی نسبتا كوچك , یك كشور منطقه ای متشكل ازچندین كـشوریا یـك نیمكـره باشد.

 

انعطاف پذیری

هــر جــا یــك پایانــه ( ترمینــال ) مــاهواره ای وجــود داشــته باشــد , امكــان اســتفاده از سیــستم مــاهواره ای فراهم خواهدبود. می توان این پایانه ها را بر روی سكوی كشتی , هواپیما و واحدهای متحرك زمینـی قـرار داد و از راه ارتباط را با نقاط دیگر برقرار كرد .

 

پهنای باند زیاد

باتوجه به اینكه درفركانسهای بالا مثل 14 و 11 گیگاهرتز, پهنای با بیشتری درارختیار است مـی تـوان از برنامـه هـای تلویزیونی با كیفیت بالا , كانالهای زیاد تلفنی و انتقال اطلاعات با سرعت بالا برخوردار بود

 

هزینه كم

باتوجه به اینكه ایجادارتباط بـین دونقطـه توسـط مـاهواره , مـستقل ازفاصـله بـین ایـن نقـاط اسـت ایـن نقـاط مـی تواننددرهرفاصــــله ای ازیكدیگردرمنطقــــه زیرپوشــــش واقــــع شــــده باشــــند لــــذا هزینــــه هــــای مربوطه , به بعد مسافت بستگی ندارد وبرای بسیاری ازموارد, ازهزینه ایجاد یك شبكه زمینی كمترخواهد بود.

 

ضریب اطمینان

ارتباط بین دونقطه درشبكه ماهواره ای مخابرات دارای ضریب اطمینانی برابریا بهتراز ارتباط از مسیرهای زمینی است

 

تاخیر در دریافت

بــه علــت مــسافت زیــاد ( بــین 72000 تــا 82000 كیلــومتر بــین دو پایانــه یــا ایــستگاه مــاهواره ای زمینــی سیگنال فرستاده شده كه با سرعت نور حركت می كند , حداقل 300 میلی ثانیه بعد به ترمینال دیگر می رسد.

 

ایجاد اكو

براثر تبدیل خطوط انتقال ازدو سیم به چهارسیم درقسمتی ازمسیر شبكه زمینی , سـیگنال بـا پدیـده اكـو روبـرو شـده بخشی ازآن بازگشت داده می شود.برای كاهش این سیگنال ناخواسته و مزاحم , تجهیزاتی به نام حذف كننده اكـو بـه سیستم اضافه شده است .

در زمینه مزیتهای بیشتر ماهواره مخابراتی می توان گفت كـه سـیگنال رادیـویی منتـشرشده از مـاهواره مخـابراتی بـه طورهمزمان می تواند توسط چندین ایستگاه زمینی زیرپوشـش دریافـت شـود. همزمـانی دریافـت سـیگنال فقـط از راه ماهواره های مخابراتی امكان پذیراست و از راه كابل یادیگر وسایل ارتباطی میسر نیست. ارتباطات ماهواره ای برای ایجاد ارتباطات بین المللی بین كشورها وارتباطـات محلـی بـین شـهرها و منـاطق دورافتـاده بسیارمناسب است ومی توان بااستفاده ازماهواره مخابراتی یك شـبكه ارتبـاطی باكیفیـت بـالا وهزینـه كـم درسـطحی گسترده ایجاد كرد.

 


 

 

در دوره های مخابراتی آدپارس شرکت کنید و یک متخصص مخابراتی شوید

امروز برای مصاحبه اقدام کنید
ثبت نام

  تماس تلفنی  .پشیبانی واتس آپ  پتلاس

 
 

 

 
 

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.