ماهواره هاي راديو تلويزيونی

شكی نیست كه وسایل ارتباط جمعی ازقبیل رادیووتلویزیون درپیشبرد هدفهای اجتماعی اقتصادی , فرهنگی وفنی تـاثیر بسزایی دارند. درسالهای اخیرپخش صداوتصویر از طریق ماهواره به عنوان موثرترین وسیله در نیل بـه هـدفهای فـوق , توجه همگان را به خود جلب كرده است. استفاده از این ماهواره ها برای پخش برنامه های رادیویی وتلویزیـونی اسـت ماهواره ای برفراز قسمتی از زمین قرار داده می شود , برنامه تلویزیونی از یك ایستگاه زمینی به آن فرستاده مـی شـود

سپس ماهواره تصویر فوق راروی یك شعاعباریك كـه فقـط ناحیـه مـشخص شـده ای اززمـین رامـی پوشـاند, برمـی گرداند.ایستگاه زمینی مقابل باآنتنهای بشقابی شكل , تصویررامی گیردوآن رادوباره پخش می كند. بـــه عبـــارت دیگرمـــی توانـــد درآن واحـــد وبـــه طورهمزمـــان مـــثلا درایـــران برنامـــه هـــای تلویزیـــونی صدا و سیما و مسابقات فوتبال (( دیدنیهای )) خیلی از كشورها را مشاهده كرد. برنامه كشورهای خارجی , نمونـه هـایی ازكاربردآن هستند.اینگونه ماهواره هامی توانند ارتباط برنامه های رادیووتلویزیون رابه طورمستقیم بین مـاهواره وگیرنـده های خانگی ( تلویزیون) برقراركنند.در ژاپن وفرانسه تصاویر تلویزیونی مستقیماازماهواره بـه گیرنـده هـای خـانگی كـه آنتنهای كوچك و تقریبا ارزان قیمتی دارند , انتقال پیدا می كند. چنانچه قرار باشد این روش درسـطوح وسـیع خـود بـه كارگرفته شود, مسائل بغرنجی درزمینه حقوق فضایی و سیاسی به وجود می آید . كمیته های تخصـصی سـازمان ملـل متحد مشغول بررسی هستند اراه حل های مناسبی برای این مسایل پیدا كنندپس درحال حاضـردر بـسیاری ازكـشورها امكان این وجود ندارد كه با كمك آنتنهای معمولی , برنامه های تلویزیونی كشورهای دور دست را گرفت.

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.