ايمنــي ارتباطــات ازجملــه مــسايل مهمــي اســت كــه درامورنظــامي بــه آن توجــه خــاص مــي شــود. پيــدايش عصرفضاوظهور ماهواره هاي مخابراتي مختلف كه همگي براي كاربردهاي غيرنظامي طرح ريزي شده بودند , شـرايطي را به وجود آورد كه دولتهاي مختلف صاحب تكنولوژي فضا در صدد تهيه ماهواره هايي صـرفا بـراي ارتباطـات نظـامي برآيند. ماهواره هاي نظامي مي توانند صدها پيام راكه به رمزفرستاده مي شوددريافت وازيكديگرتفكيك كنند, به همـين منظور, بسيارتلاش مي شود تا هرماهواره جديد نسبت به مـاهواره قبـل ازخـود, سيـستم مقاومتروپيـشرفته تـري بـراي جلوگيري ازدسترسي به اطلاعات درحال مبادله داشته باشد.

باتوجه به اينكه ماهواره هاازديد ودسترسي كشورهادورهستند, كشورهاي برخورداراز تكنولوژي مـاهواره اي براحتـي مـي توانند هرموقع كه اراده كنند ,با فرستادن فرماني از زمين , دستگاههاي جمع آوري اطلاعات خودازقبيل آنتنها ودوربينهـا را برروي يك كشور يامنطقه فعال كنندوپس از اينكه ماهواره ازروي آن منطقه عبوركرد, اطلاعات جمع آوري شـده رابـا فرماني ديگربه نقطه مورد نظر بفرستد. ماهواره هاي نظامي به چندنوع وسيله شناسايي مانند رادارهاي مخصوص , دوربينهاي مادون قرمزودوربينهـاي عكاسـي مخصوصي مجهزند كه هريك ازاين سيستم ها مكمل ديگري است. براي مثال دوربين عكاسـي درروزدوربـين مـادون قرمزدرشب وسيستمهاي راداري درتمام شرايط به جمع آوري اطلاعات مي پردازند.

قدرت شناسايي برخي از اين ماهواره ها به حدي است كه دوربينهاي تعبيه شده ازآنها مي توانندازارتفاع200كيلومتري زمـين ,اشـيايي بـه طـول 10سـانتيمتر را آشكاركنند. بسياري از فعاليتهاي نظامي ازقبيل جاسوسي , عكسبرداري , استراق سمع ، هواشناسـي و ...رامـي تـوان ااستفاده ازسرويسهاي ماهواره اي انجام داد.كشورهاي فرانسه ,انگلستان , روسيه ,امريكا, چين وژاپن داراي ماهواره اي نظامي هستند.

 


 

 

در دوره های مخابراتی آدپارس شرکت کنید و یک متخصص مخابراتی شوید

امروز برای مصاحبه اقدام کنید
ثبت نام

  تماس تلفنی  .پشیبانی واتس آپ  پتلاس

 
 

 

 
 

 

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.