وظيفه اين ماژول ، كنترل و تثبيت ولتاژ تغذيه ورودي هر مگزين است. به عبارت ديگر هر مگزين ولتاژ تغذيه خود را توسط كابل مخصوص از خروجي هاي1 L تا 4 Lدريافت مي كند. اين ولتاژ توسط كليدهاي قسمت بالاي ماژول قابل قطع و وصل است.

از نظر عملكرد كنترل ولتاژ ، اين خروجي ها با هم متفاوت هستند. به طور مثال در زماني كه ولتاژ220 v شهري قطع مي شود BFU 2 در چند صدم ثانيه تغذيه را به سمت  باطري ها سوئيچ مي كند. قبل از اينكه برق شهري قطع شود اين كارت ولتاژي حدود - 53vDC  روي باطري ها اعمال تا باطري ها هميشه در حالت شارژ باقي بمانند. مادامي كه  ولتاژ شهري قطع شده و از باطري ها جهت تغذيه سوئيچ استفاده مي شود. رفته رفته باطريها دشارژ مي شوند.

اين ماژول در هر لحظه از ولتاژ باطري نمونه برداري مي كند و زماني كه ولتاژ از حد مجاز كمتر باشد يكي از خروجي هاي 1L تا 4 L را قطع مي كند و اين روال در صورت ادامه دشارژ باطري ها ادامه خواهد داشت تا اينكه آخرين خروجي قطع شود. هميشه آخرين خروجي كه قطع مي شود مربوط به تغذيه ورودي مگزين PSM است. دليل آن نيز اين است كه اگر تغذيه اين مگزين قطع شود LIM خاموش شده و روشن بودن بقيه ، مگزینها بی مورد است؛ زيرا كارت هاي اصلي مركز تلفن به دلیل عدم تغذيه غير فعال شده اند.