اين سيستم ردياب براي نمايش همزمان مسير های طي شده توسط متحرك در حين انجام مأموريت طراحي شده است. با نصب GPS و تجهيزات جانبي بر روي خودروها (مانند سيستم ردياب خودروAVL ) و ساير سوژه های مورد نظر براي كنترل تردد، می توان با استفاده يك بستر ارتباطي، اطلاعات حركتي سوژه را از قبيل مسير های طي شده، سرعت لحظه اي و متوسط، خروج از مسير برنامه ريزي شده، خروج از محدوده های مشخص شده، نقاط توقف، سرعت غيرمجاز و ديگر اطلاعات مورد نياز را در غالب گزارش های مختلف گرافيكي و جدولي به صورت همزمان از طريق بستر ارتباطي (بي سيم، موبايل و...) در مركز مانيتورينگ و با طريق نرم افزار سيستم بر روي نقشه مشاهده و بررسي و كنترل كرد.  امروزه استفاده های فراواني در زمينة رديابي از سيستم GPS صورت مي گيرد ، به گونه اي كه به منظور رديابي اهداف و متحرك های مختلف، ابعاد سخت افزاري واحد ردياب را كوچك سازي و متناسب با نوع سوژه به گونه اي طراحي كر ده اند كه سوژه متوجه ردگيري نشود؛ لذا با پيشرفت تكنولوژي در زمينة سخت افزاري، ابعاد متنوعي از ردياب ها ساخته و در موارد گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. برخي از كاربرد های عمومي اين نوع ردياب را مي توان به شكل زير عنوان كرد:

1 .رسيدگي سريع به حوادث فوريتي

2 .بررسي كارآيي و عدم كارآيي سياست های اجراشده

3 .موقعيت يابي خودكار انواع واحد های گشتي

4 . تشكيل بانك اطلاعاتي حركتي در بعد مكان با كمك سامانة GIS

5 .در دست داشتن ابزار های مديريتي در سطح استراتژيك

6 .ارائه سرويس دهي عمومي با سرعت بيشتر (تاكسي بيسيم، اورژانس و ...)

7 .كنترل نامحسوس خودرو های تحت تعقيب

8 .كنترل ناوگان حمل و نقل عمومي، جاد های و ترانزيت

 

[1] Online Tracking

به روز رسانی موقت

بازدید کننده گرامی ؛با عرض پوزش در حال تغییرات میباشیم و خدمات آنلاین به صورت موقت ارائه نمیگردد.