اين آنتن به آنتن امني، چهار دايپله، چها ارلمانه، شش د يبي نيز در ایران معروف است. نماي اين آنتن در شكل بالا آورده شده است.

در طراحي آنتن پارامترهاي گين، طول، پهناي باند آنتن به هم وابسته هستند. به عنوان مثال براي افزايش گين آنتن در طول ثابت، پهناي باند قاعدتاً كاهش خواهد يافت. البته موارد ديگري نيز دخيل است.

اين آنتن داراي پهناي باند تقريبي Mhz 4و و dBi 6 و  طول تقريبي 6 متر است.

با توجه به پهناي باند 11 مگاهرتزي كه در محدوده 136 تا 147 مگاهرتز در اختيار ایران قرار دارد و با توجه به پهناي باند 4 مگاهرتزي آنتن هاي مذكور، 3 آنتن در سه باند درخواست و براي تشخيص ساده توسط انباردار و تحويل گيرنده هر باند توسط يك رنگ متمايز شد كه به شرح ذيل است:

  • باند قرمز: 136 تا 140 مگاهرتز
  • باند آبي: 140 تا 144 مگاهرتز

باند سبز: 144 تا 147 مگاهرتز