کاربران گرامی تجهییزات رادیویی هایترا که از رادیو ها و تکرار کننده های دیجیتال هایترا استفاده میکنند ؛ همواره به دنبال راهنما و اتصال رادیو ها به شبکه تلفن و VOIP های سازمانی هستند . از همین رو فایل راهنمای شیوه تنظیم داخلی تلفن SIP بر روی تکرارکننده دیجیتال هایترا را   جهت دانلود عموم در دسترس قرار میدهیم تا بتوانید با استفاده از آن شبکه تلفنی خود را به تکرار کننده های  RD985 اتصال دهید .

آخرین آبدیت های نرم افزار آیکوم                     


 

مدل  ورژن تاریخ به روز رسانی
IC-7850/IC-7851 Firmware(Version 1.12), Firmware Utility and manuals. 2016/06/29
Firmware(Version 1.11), Firmware Utility and manuals. 2015/09/18
Firmware(Version 1.10), Firmware Utility and manuals. 2015/07/17
Firmware(Version 1.01), Firmware Utility and manuals. 2015/03/25
IC-7800 Firmware(Ver.3.10), Firmware Utility and manuals. 2015/05/21
Firmware(Ver.3.01), Firmware Utility and manuals. 2014/03/28
Firmware(Ver.3.00), Firmware Utility and manuals. 2013/11/29
Firmware(Ver.2.30), Firmware Utility and manuals. 2011/01/31
Firmware(Ver.2.21), Firmware Utility and manuals. 2010/04/01
Firmware(Ver.2.20), Firmware Utility and manuals. 2009/05/19
Firmware(Ver.2.12), Firmware Utility and manuals. 2008/06/12
Firmware(Ver.2.11), Firmware Utility and manuals. 2008/02/29
Firmware(Ver.2.10), Firmware Utility and manuals. 2006/08/18
Firmware(Ver.2.03), Firmware Utility and manuals. 2006/05/30
Firmware(Ver.1.22), Firmware Utility and manuals. 2006/01/05
Firmware(Ver.1.01), Firmware Utility and manuals. 2004/07/20
IC-7700 Firmware(Ver.2.10), Firmware Utility and manuals. 2015/05/21
Firmware(Ver.2.00), Firmware Utility and manuals. 2014/03/26
Firmware(Ver.1.21), Firmware Utility and manuals. 2011/03/03
Firmware(Ver.1.20), Firmware Utility and manuals. 2011/01/27
Firmware(Ver.1.12), Firmware Utility and manuals. 2010/04/01
Firmware(Ver.1.11), Firmware Utility and manuals. 2009/09/14
Firmware(Ver.1.10), Firmware Utility and manuals. 2009/06/08
Firmware(Ver.1.04), Firmware Utility and manuals. 2008/12/11
Firmware(Ver.1.03), Firmware Utility and manuals. 2008/07/02
Firmware(Ver.1.02), Firmware Utility and manuals. 2008/03/31
IC-7600 Firmware(Ver.2.00), Firmware Utility and manuals. 2015/05/18
Firmware(Ver.1.11), Firmware Utility and manuals. 2011/03/03
Firmware(Ver.1.03), Firmware Utility and manuals. 2010/10/29
Firmware(Ver.1.02), Firmware Utility and manuals. 2010/04/01
Firmware(Ver.1.01), Firmware Utility and manuals. 2009/03/05
IC-7410 Firmware(Release 1), Firmware Utility and manuals. 2013/08/08
IC-7300 Firmware(Version 1.14), Firmware Utility and manuals. 2016/10/05
Firmware(Version 1.13), Firmware Utility and manuals. 2016/05/27
Firmware(Version 1.12), Firmware Utility and manuals. 2016/04/14
IC-9100 Cloning software(Rev 1.01). 2013/08/01
Firmware(Release E3) and manuals. 2015/01/27
Firmware(Release E2) and manuals. 2013/08/01
Firmware(Release E1) and manuals. 2012/03/13
IC-7100 Setting data file (Original Repeater list) USA version 2016/01/26
Setting data file (Original Repeater list) EUR version 2016/01/26
Cloning software(Rev 1.10). 2015/05/21
Cloning software(Rev 1.01). 2013/08/01
Firmware(Release E5) and manuals. 2016/01/15
Firmware(Release E4) and manuals. 2015/05/21
Firmware(Release E3) and manuals. 2015/03/03
Firmware(Release E2) and manuals. 2014/01/14
Firmware(Release E1) and manuals. 2013/10/30
IC-7100/
IC-7200/
IC-7300/
IC-7410/
IC-7600/
IC-7850/
IC-7851/
IC-9100
USB Driver(Ver.1.20), Driver Utility and manuals. 2013/08/01
IC-7100/
IC-7200/
IC-7410/
IC-7600/
IC-9100
USB Driver(Ver.1.10), Driver Utility and manuals. 2013/06/28
IC-7200/
IC-7600
USB Driver(Ver.1.00), Driver Utility and manuals. 2009/02/26
ID-1 Control software USB driver for the non-European Version(Ver.2.41) 2013/09/19
Control software USB driver for the European Version(Ver.2.41) 2013/09/19
Control software USB driver for the non-European Version(Ver.2.40) 2013/09/19
Control software USB driver for the European Version(Ver.2.40) 2013/09/19
ID-5100A Repeater List & Setting Data(Version 20140312). 2014/04/30
ID-5100E Repeater List & Setting Data(Version 20140312). 2014/04/30
ID-5100A
ID-5100E
Firmware(Release E3) and manuals. 2015/05/22
Firmware(Release E2) and manuals. 2014/10/30
Firmware(Release E1) and manuals. 2014/07/09
Cloning software(Revision 1.20) and manuals. 2015/05/22
Cloning software(Revision 1.10) and manuals. 2014/10/30
Cloning software(Rev 1.00) and manuals. 2014/04/01
IC-80AD
IC-E80D
ID-880H
ID-E880
Cloning software(Rev 1.10) and manuals. 2011/07/04
Cloning software(Rev 1.0) and manuals. 2009/02/25
ID-51A PLUS
ID-51A Icom 50th Anniversary Limited Edition
Repeater List, GPS data and Setting Data(Version 20140725). 2014/08/22
ID-51E PLUS
ID-51E Icom 50th Anniversary Limited Edition
Repeater List, GPS data and Setting Data(Version 20140725). 2014/08/22
ID-51A PLUS
ID-51A Icom 50th Anniversary Limited Edition
ID-51E PLUS
ID-51E Icom 50th Anniversary Limited Edition
Firmware(Release E1) and manuals. 2015/06/09
Cloning software(Revision 1.00) and manuals. 2014/08/22
ID-51A
ID-51E
Cloning software(Rev 1.02) and manuals. 2012/12/25
ID-31A
ID-31E
Cloning software(Rev 1.20) and manuals. 2014/01/28
Cloning software(Rev 1.10) and manuals. 2012/05/10
Cloning software(Rev 1.02) and manuals. 2011/12/15
Firmware(Release E2(CPU 1.03, DSP 1.04)) and manuals. 2012/05/15
Firmware(Release E1(CPU 1.02, DSP 1.03)) and manuals. 2012/02/17
ID-RP2C
ID-RP2D
ID-RP2L
ID-RP2V
ID-RP2000V
ID-RP4000V
USB Driver (Revision 3.00) 2014/06/10
IC-2730A
IC-2730E
Cloning software(Revision 1.00) and manuals. 2014/12/24

Communications Receiver

مدل سرویس تاریخ به روز رسانی
IC-R9500 Firmware USA version (USA Ver.1.07) 2007/12/18
Firmware USA version (USA Ver.1.05) 2007/09/03
Firmware Any other (non-USA) version (Ver.1.07) 2007/12/18
Firmware Any other (non-USA) version (Ver.1.05) 2007/09/03
IC-R1500
IC-PCR1500
IC-R2500
IC-PCR2500
Control software (Ver.2.201) 2013/10/01
Control software (Ver.2.20) 2011/06/15
Control software (Ver.2.11) 2011/03/14
Control software (Ver.2.10) 2007/06/11
Firmware data (Ver.2.10) 2013/10/01
Control software (Ver.2.01) 2006/07/13
Firmware data (Ver.2.01) 2006/07/13
IC-PCR1000 Control software (Ver.2.2) 2004/06/22
Control software ----/--/--

 

D-STAR Gateway Software

مدل سرویس تاریخ به روز رسانی
RS-RP2C Firmware USA version (Ver.2.2) 2008/12/16
Firmware USA version (Ver.2.1) 2008/08/13

Option

مدل سرویس تاریخ به روز رسانی
OPC-478UC USB Driver (Version 1.5) 2014/07/14
USB Driver (Version 1.0F) 2014/07/14
USB Driver (Ver.1.4) 2013/02/22
USB Driver (Ver.1.3) 2010/11/12
OPC-2218LU USB Driver (Version 1.2) 2014/07/14
USB Driver (Version 1.0G) 2014/07/14
USB Driver (Ver.1.1) 2013/02/22
USB Driver (Ver.1.00) 2011/12/13
OPC-2350LU USB Driver (Version 1.1) 2016/08/19
USB Driver (Version 1.0) 2014/08/22
RS-BA1 Control software (Ver.1.92) 2016/02/05
Control software (Ver.1.80) 2015/07/17
Control software (Ver.1.70) 2015/02/04
Control software (Ver.1.60) 2014/03/26
Control software (Ver.1.50) 2013/11/29
Control software (Ver.1.41) 2013/08/01
Control software (Ver.1.40) 2013/06/28
Control software (Ver.1.30) 2012/06/29
Control software (Ver.1.20) 2011/04/01
RC-28 Firmware (Ver.1.01) 2013/06/28
RS-MS1A Repeater List (Version 20151107) 2015/11/10

 


Network/RoIP

مدل سرویس تاریخ به روز رسانی
AP-90M Firmware (Version 2.12) 2016/10/12
Firmware (Version 2.11) 2016/07/27
Firmware (Version 2.10) 2016/05/27
Firmware (Version 2.08) 2015/11/19
CS-IP100H Cloning software (Ver.1.02) 2014/02/28
IP1000C (100 terminal versions #11 and #12) Firmware (Version 1.64) 2016/10/05
Firmware (Version 1.61) 2016/03/08
Firmware (Version 1.51) 2015/05/19
Firmware (Version 1.47) 2015/05/19
Firmware (Version 1.46) 2015/05/19
Firmware (Version 1.33) 2014/09/26
Firmware (Version 1.23) 2014/06/25
IP1000C (20 terminal versions #13 and #14) Firmware (Version 1.64) 2016/10/05
Firmware (Version 1.61) 2016/03/08
Firmware (Version 1.51) 2015/05/19
Firmware (Version 1.47) 2015/05/19
Firmware (Version 1.46) 2015/05/19
Firmware (Version 1.33) 2014/09/26
Firmware (Version 1.23) 2014/06/25
IP100FS Software update (Version 1.46) 2016/07/19
Software update (Version 1.45) 2015/12/21
Software update (Version 1.41) 2015/05/19
Software update (Version 1.31) 2014/09/26
Software update (Version 1.22) 2014/06/25
RS-AP3 Software update (Version 2.16) 2016/10/12
Software update (Version 2.15) 2016/07/27
Software update (Version 2.14) 2016/05/27
Software update (Version 2.10) 2015/11/19
VE-PG3 Firmware (Version 2.16) 2016/01/20
Firmware (Version 2.15) 2015/10/28
Firmware (Version 2.14) 2015/06/09
Firmware (Version 2.04) 2014/11/12
Firmware (Version 2.03) 2014/10/21

نکات مهم در برقراري ارتباط در يک شبکه راديويي


 

1-     واضح صحبت کنيد و سعي کنيد که هر کلمه را بطور مجزا اعلام کنيد .

2-     با استفاده از حد طبيعي صدا در ميکروفن صحبت کنيد و درجه صدايتان را در حد نرمال نگه داريد .

3-     با استفاده ار واژه هاي صحيح و عبارتهاي مورد نايز سعي کنيد که پيامتان را بطور خلاصه و تا حد امکان دقيق برسانيد .

4-     قبل از اينکه پدال را فشار دهيد ، بدانيد که چه مي خواهيد بگوئيد و بسبت به مطرح کردن آن مطمئن باشيد .

5-     چنانچه ديگر پرسنل نجات از خط مربوطه استفاده مي کنند و يا اعزام کننده در حال فرستادن پيامي برا يشما مي باشد ، سعي کنيد که پيامي را ارسال نکنيد و منتظر خاتمه پيام فرد قبلي باشيد .

6-     پيام کاملي ا از فرستنده دريافت کنيد ، سعي نکنيد که پيام او را براي ارسال پيام خودتان قطع کنيد .

7-     در حاليکه پيامي را دريافت مي کنيد ، اگر چيزي را متوجه نشديد ، تقاضاي تکرار کنيد .

هرگز وانمود نکنيد آنچه را که گفته شده فهميده ايد.

8-     مودبانه فهماندن ، بخشي از هر گزارش راديويي است . از کلمات "لطفاً" ، "متشکرم" و يا واژه هاي مشابه استفاده نکنيد .

9-     از اصطلاحات عاميانه يا سخن زشت و ناسزا استفاده نکنيد .

10-رعايت سلسله مراتب را در برقراري ارتباط رعايت نماييد .

11-از نام اشخاص استفاده نکنيد .

12-از استفاده کردن از کد و اختصارات اجتناب کنيد ، مگر اينکه قسمتي از سيستم شما باشد و باعث

شود که شخصي که پيام را دريافت مي کند ، پيام را بهتر درک کند .

 


مجموعه شرکت های آ د پارس

شما میتوانید در دوره های تخخصی hse  این مجموعه شرکت نمایید و با اصول حرفه ای و ایمنی و بهداشتی تجهیزات رادیویی آشنا شوید 

فرکانس یا بسامد چیست؟

فرکانس یا بسامد واحد اندازه گیری و مقیاسی برای امواج رادیویی می باشد. رقم فرکانس یا بسامد یک رادیو به معنای فرکانسی است که رادیوی مورد نظر بر روی آن فرکانس عمل ارسال و یا دریافت پیام ها را انجام میدهد. برای مثال فرکانس 462 مگاهرتز.

کانال چیست؟

یک فرکانس مشخص برای انجام عمل ارسال و دریافت بطوریکه جهت برقراری ارتباط با یک یا چندین رادیوی مختلف که در پوشش برد یکدیگر قرار دارند لازم است تا فرکانس یا کانال ارتباطی همه آنها یکسان و مشابه تنظیم شود.

سازمان تنظیم مقررات چه کاری می کند؟   اینجا کلیک کنید

سرویس ها رادیویی چه هستند؟

سرویس های رادیویی در حقیقت قالب های قانونی برای استفاده اصولی از امواج رادیویی می باشند. این سرویس ها از طرف مراجع قانونی متولی برای کاربرد های مختلفی تعریف و ارائه می شوند . برای مثال سرویس رادیویی دریایی مخصوص استفاده کشتی ها ، قایق ها و شناور های سطح است و سرویس رادیویی خانوادگی مختص استفاده های  شخصی میان گروه های خانوادگی و دوستان است .

یک رادیوی دوطرفه چیست؟

رادیو دوطرفه رادیویی است که علاوه بر دریافت امواج رادیویی تعیین شده قادر است تا عمل ارسال بر روی همان فرکانس ها را نیز انجام دهد. برای مثال یک رادیوی خانوادگی یک نوع رادیویی دوطرفه و یک رادیویی موج اف  ام  خانگی یک نو رادیوی یکطرفه به شمار میرود.

تدا خل چیست؟

تداخل از ارسال امواج رادیویی بر روی امواج رادیویی دیگرکه یا تقریبا فرکانسی نزدیک به هم دارند و یا توان خروجی بالاتری دارند و یا هردو ایجاد می گردد. تداخل ممکن است ناخواسته یا از روی عمد انجام گیرد. برای مثال در صورتیکه شما با یک یا چند تن دوستانتان در محدوده ای معین در حال مکالمه با یک رادیوی خانوادگی باشید ممکن است شخص ثالثی( ناشناس) که در همان محدوده و در حوالی منطقه برد شما با یک رادیوی خانوادگی دیگر کار می کند قادر است تا با آگاه شدن از مشخصات ارتباطی شما همچون کانال ( فرکانس ) و کد کاهش تداخل و تنظیم این مشخصات بر روی رادیوی خود با به اصطلاح روی کانال شما آمدن مکالمه شما را مختل نماید. بدین گونه که با ارسال پیام های مختلف بر روی کانال ارتباطی شما و یا ایجاد نویز عملا کانال شما را مشغول نموده و مانع از برقراری ارتباط درست میان شما و گروه دوستان شما شود. در این حالت شخص مذکور برای شما تداخل عمدی ایجاد می نماید.

ارتباط یک طرفه چیست؟

ارتباط رادیویی که در آن در هر لحظه از ارتباط تنها یکی از طرفین ارتباطی قادر به ارسال پیام بوده و طرف یا طرفین مقابل تنها ناچار به شنیدن و دریافت پیام مذکور خواهند بود و تا هنگامی که عمل ارسال توسط فرستنده پیام پایان نیافته است دیگران قادر به ارسال پیام نخواهند بود.

ارتباط نیمه دو طرفه چیست؟

نوعی از ارتباط یکطرفه است که در آن فرکانس های مورد استفاده در عمل ارسال و دریافت یکسان نیستند و متفاوت می باشند.

ارتباط تمام دو طرفه چیست؟

نوعی از ارتباط رادیویی مشابه ارتباط تلفنی است که طی آن علاوه بر یکسان نبودن فرکانس های  ارسال و دریاف کابران می توانند تا به صورت همزمان ( هر دو ارسال و همزمان هر دو دریافت ) با یکدگر مکالمه نمایند مثال قابل درک و ساده از این نوع ارتباط یک ارتباط ساده بوسیله تلفن سیم دار یا بدون سیم معمولی است که در آن طرفین قادرند تا همزمان با یکدیگر مکالمه نمایند .

برد یک رادیوی دوطرفه به چه چیزی بستگی دارد؟

برد یا رنج یک رادیوی دوطرفه به عوامل متعددی بستگی دارد. ازجمله موارد موثر در برد یک رادیو به شرح زیر است:

1- باند و فرکانس : یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر روی برد یک رادیو باند و فرکانس رادیو است.

2- توان خروجی رادیو: توان خروجی رادیو که معمولا با واحد (وات) مورد سنجش قرار می گیرد و با علامت یا حرف دبلیو انگلیسی نمایش داده می شود یکی از عواملی است که رابطه مستقیم با برد یک رادیو دارد بدین معنا که تقریبا هر چه توان رادیو بالا تر باشد برد آن نیز بیشتر است.

3- محیط مورد استفاده: وجود موانع کمتر مطلوب تر است.

4- طول آنتن دستگاه: عامل مهم دیگری در افزایش برد یک رادیو به شمار می آید بطوری که با افزایش ارتفاع و تا حدودی طول آنتن دستگاه برد رادیو نیز افزایش می یابد. باید توجه شود که طول آنتن به معنای درازای میله یا سیم آنتن است در حالیکه منظور از ارتفاع آنتن معمولا ارتفاع محل نصب آنتن است. برای مثال ممکن است آنتنی به طول یک متر بر روی پشت بام یک ساختمان دو طبقه و بر فراز دکل آن نصب شود در این حالت طول آنتن برابر یک متر و ارتفاع آن برابر 8 متری از سطح زمین است.

سرویس رادیویی خانوادگی چیست؟  اینجا را کلیک کنید

سرویس رادیویی متحرک عمومی چیست؟   اینجا را کلیک کنید

رادیو های باند شهری چیست؟

این رادیو ها نوعی رادیوی دوطرفه ومخصوص نصب در خودرو و یا ایستگاه مرکزی هستند و اغلب بر مبنای استاندارد های فنی تعیین شده هر کشور از جمله توان و تعداد و فرکانس کانال مشخص بوده و غیر قابل تغییر می باشند.

PMR 446چیست؟

یک سرویس رادیویی مشابه سرویس رادیویی خانوادگی و بدون نیاز به مجوز است ودر واقع یک استاندارد اروپایی برای رادیو های خانوادگی است.

آیا رادیو های مخصوص یک نوع سرویس رادیویی خاص می تواند دیگر فرکانس ها را نیز ارسال و دریاقت نماید؟

خیر – چراکه اگر یک سرویس رادیویی دارای باند ها و فرکانس های مشخص و ثابتی باشد، تجهیزات و رادیوهای تولید شده مخصوص آن سرویس فقط و فقط در باندهای تعیین شده فعالیت می کنند و قادر به ارسال و دریافت امواج بر روی فرکانس های دیگر خارج  از باند معیین نخواهند بود. برای مثال یک رادیوی باند شهروندان تنها بر روی فرکانسهای تعیین شده کار می کند نه باند ها و فرکانسهای دیگر.  

چرا بوسیله یک رادیوی معمولی خانگی ( گیرنده اف ام ) نمی توان دیگر باند ها و فرکانس ها را دریاف نمود؟

به دلیل اینکه پخش امواج رادیویی باند اف ام  در قالب سرویس مشخصی به نام "سرویس پخش همگانی" انجام می گیرد و از آنجا که فرکانسهای تعیین و تخصیص شده جهت این سرویس معیین و ثابت هستند لذا کارخانه های تولید کننده این رادیو ها در هنگام ساخت تنها امکان دریافت محدوده فرکانسی مربوطه را بر روی رادیو فوق ارائه می دهند. از این رو دستگاه رادیوی گیرنده خانگی شما تنها قادر است همان گستره فرکانسی را دریافت کند نه بیشتر.

آنتن چیست؟

آنتن معمولا میله فلزی است که بخش مهمی و جدایی ناپذیر در مدارات فرستنده و گیرنده می باشد و قابلیت انتشار امواج ارسالی و دریافت امواج دریافتی را دارا می باشد

ایستگاه مرکزی یا مبنا چیست؟

این ایستگاه مرکز اصلی یک شبکه رادیویی را تشکیل می دهد که شامل تکرار کننده ها رادیو های دوطرفه ثابت با توان بالا و سیستم های کنترل کننده خودکار یا انسانی هستند

کلید مانیتور چیست؟

کلید مانیتور قابلیتی است که به کاربر اجازه می دهد تا در صورتیکه کانال مورد استفاده وی بواسطه کد گذاری میان چندین گروه از کاربران به اشتراک گذارده شده است ( استفاده کاربران از یک کانال مشابه اما با کد های کاهش تداخل متفاوت ) برای لحظاتی موقتاً کد گذاری را غیر فعا نموده تا وضعیت کا نال را از نظر مشغول یا آزاد بودن مورد بررسی قرار دهند. گفتنی است هنگام انجام عمل مانیتورینگ هر گونه مکالمه و فعالیتی که بر روی کانال مورد نظر  و بر روی هر یک از کدهای کاهش تداخل توسط کاربران دیگردر حال انجام باشد شنیده می شود و این در حالیست که با فعال بودن کد های کاهش تداخل بر روی یک کانال تنها مکالماتی شنیده خواهد شد که بر روی همان کد دستگاه مورد استفاده تنظیم شده باشد

تایمر یا زمان سنج قطع خودکار مدار ارسال چیست؟

مدار الکترونیکی رایوهای دوطرفه معمولاً در برابر عمل ارسال به صورت پیوسته و مدت زمان زیاد حساس و آسیب پذیر می باشند بنابر این کار خانه سازنده معمولاً یک مدت زمان خاص را برای قطع مدار ارسال برای چند لحظه پیش بینی می نماید که این زمان معمولاً بابر 60 ثانیه یا یک دقیقه است

کلید ارسال چیست؟

این کلید همان دکمه ارسال است که می بایست در هنگام صحبت فشرده و نگاهداشته شود و پس از اتمام صحبت رها گردد

رابط دست آزاد چیست؟

نوعی هد ست یا هندز فری است که به کمک آن می توان بدون در دست گرفتن رادیو دستی مکالمه نمود.

سیستم فعال سازی صوتی چیست؟

سیستم فعال سازی صوتی ، سیستمی است که کابران رادیو های مجهز به آن را قادر می سازد تا بوسیله استفاده از یک رابط صوتی ( گوشی و میکروفون مخصوص ) بدون نیاز به فشردن کلید ارسال و تنها با شروع به صحبت داخل میکروفون رابط عمل ارسال را آغاز و خاتمه دهد

نمایشگر اشغال بودن کانل چیست؟

این ویژگی که معمولا بواسطه تعبیه یک چراغ نمایشگر در رادیو ایجاد می شود به کاربر را از وضعیت و چگونگی کانال از نظر مشغول بودن یا آزاد بودن ( خالی از تبادل پیام ) آگاه می نماید

اسکن کانال چیست؟

هر دستگاه رادویی ممکن است دارای چندین کانال متفاوت از یک یا دو کانال تا 1000 کانال نیز باشد . در مواقعی که کاربر بخواهد کانال های دستگاه را از نظر فعال یا غیر فعال بودن آزمایش و یا مخاطب یا کانال خاصی را از میان کانال های موجود بیابد از عمل اسکن یا جستجوی کانال ها استفاده می کند. در این حالت دستگاه تمامی کانال ها را از نظر مشغول و یا آزاد بودن مورد بررسی قرار داده و به اطلاع کاربر می رساند . جهت اطلاع بیشتر می توانید به بخش اسکنر ها مراجعه کنید

اسکن یا جستجوی برنامه ریزی شده چیست؟

اسکن یا جستجوی برنامه ریزی شده به کاربران امکان می دهد تا از میان کانال های موجود دستگاه خود برخی از آنها را جدا گانه در لیستی قرار داده و در مواقع لزوم عمل جستجو را تنها در میان کا نال های مورد نظر انجام دهد

چراغ هشدار شارژ باطری چیست؟

این چراغ یک نمایشگر است که وضعیت شارژ و ذخیره باطری را یه اطلاع کاربر می رساند بطور مثال هنگامیکه شارژ باطری رو به اتمام است به طور خاصی چشمک می زند و یا تغییر رنگ می دهد _ برای هررادیو متفاوت است و باید به دفترچه راهنمای استفاده از آن مراجعه شود

طول عمر باطری چیست؟

طول عمر باطری مدت زمانی است که باطری معمولی و یا قابل شارژ در آن دوره زمانی در بهترین شرایط و با مناسب ترین کارایی عمل می کند چنانکه پس از پایان این مدت باطری دستگاه نیاز به شارژ مجدد و یا تعویض خواهد داشت . تعیین مدت زمان دقیق طول عمر باطری یک رادیو کار دشواری است زیرا این موضوع به موارد متعددی بستگی دارد که از جمله می توان به توان خروجی / نوع باطری / میزان دریافت پیام / میزان ارسال پیام و غیره اشاره کرد . اما معمولا عمر باطری ها را در حالتی به نام 5/5/90  می سنجند به طوریکه وقتی عنوان می گردد که طول عمر باطری یک رادیو در حالت 5 / 5 / 90  مثلا 8 ساعت است بدین معنی است که : این مدت زمان بر حسب عملکرد پیش فرض و بصورت 5% درصد کل مدت عمل ارسال و 5% درصد کل مدت عمل دریافت و 90% درصد باقی مانده در حالت آماده باش ( نه دریافت و نه ارسال ) گذرانده می شود. بنابر این هرچه این پیش فرض تغییر نماید الگوی مصرف انرژی باطری نیز دچار تغییر خواهد شد.

باطری قابل شارژ چیست؟

نوعی از باطری هاست که قابلیت شارژ مجدد دارند و پس از اتمام و مصرف انرژی آنها می توان به کمک شارژ های مخصوص آنها را دوباره شارژ و مورد استفاده قرار داد

نمایشگر میله ای باطری چیست؟

این نمایشگر نشان دهنده میزان شارژ تقریبی یک رادیو می باشد که ممکن است از دو یا سه یا چند تکه مختلف تشکیل شده باشد. که تقریبا بیشتر بودن تکه ها تشکیل دهنده آن کمک بیشتری به کاربر در درک زمان تقریبی تمام شدن شارژ باطری می نماید

سیستم خاموش کننده خودکار رادیو چیست؟

این سیستم در مواقعی که یک رادیو برای مدت قابل تنظیمی بدون استفاده ( نه ارسال و نه دریافت ) روشن می ماند به طور خودکار رادیو را خاموش می نمایید

صفحه نمایشگر کریستال مایع روشن شونده چیست؟

این صفحه معمولا جهت تسهیل در کابرد رادیو در آن تعبیه می شود و قادر است تا اطلا عات مربوط به عملکرد رادیو را نمایش دهد از جمله کانالی که کاربر انتخاب نموده و یا کد منتخب و یا میزان ولووم صدا و غیره . در صورتیکه این نمایشگر دارای چراغ پشت صفحه نیز باشد به کابر کمک می نمایید تا در هنگام شب یا محیط های کم نور براحتی بتواند صفحه نمایشگر را بخواند

تن شنیداری دریافت پیام چیست؟

این تن یک صدای زنگ یا ملودی صوتی است که کابران دارای رادیو های مجهز به این ویژگی را قادر می سازد تا بتوانند چند لحظه پیش از دریافت یک پیام رادیویی از رسیدن آن بوسیله شنیدن این صوت آگاهی یابند

کال تن چیست؟

این تن یک صدای زنگ یا ملودی صوتی است که معمولا برای آگاه سازی طرف یا طرفین مقابل پیش از ارسال پیام به کار میرود

تن شنیداری هشدار اتمام شارژ باطری چیست؟

این تن یک صدای زنگ یا ملودی صوتی است که هنگام رو به اتمام بودن ذخیره شارژ باطری به کاربر هشدار می دهد تا کابر با شنیدن این صدا متوجه روبه اتمام بودن شارژ باطری رادیوی خود شده و نسبت به شارژ یا تعویض باطری اقدام کند

جک متعلقات چیست؟

محل اتصال فیش یا سیم لوازم جانبی رادیو ها از قبیل هد ست یا گوشی و یا بلندگو/ میکروفون و یا رابط فعال سازی صوتی می باشد

شماره گیری و ارتباط تلفنی درشبکه های ارتباط رادیویی چگونه ممکن است؟

این ویژگی به کابران یک شبکه رادیویی کمک می کند تا بتوانند به کمک رادیو های متحرک خود اعم از دستی یا خودرویی علاوه بر تماس رادیویی میان رادیوهای موجود در شبکه ، با شبکه های تلفن شهری اعم از تلفن ثابت یا تلفن همراه تماس ردایو- تلفنی برقرار نمایند. این کار به کمک یک مودم رابط خط تلفن که در ایستگاه مرکزی و به رادیوی مرکزی یا تکرار کننده آن متصل می شود انجام می گیرد. گفتنی است رادیو هایی می توانند از این قابلیت شبکه استفاده کنند که یا دارای صفحه شماره ارقام بوده و یا دارای حافظه ذخیره شده برای شماره گیری خودکار باشند

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره :021916903284

02191690328  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

شرکت کننده گرامی! ضمن پوزش به دلیل اختلال در زمان ثبت نام های دوره های سال 1403 ؛ظرفیت ثبت نام ها تکمیل گردید .

سامانه آموزش از راه دور و سیستم طراحی شبکه رادیویی ایرانی آدپارس در مهر ماه در اختیار عموم قرار میگیرد .