تعریف انواع ایستگاه ها و سیستم های رادیویی

ایستگاه (station) : یک یا چند فرستنده یا گیرنده یا ترکیبی از فرستنده ها و گیرنده ها و تجهیزات جانبی که در یک محل خاص برای برقراری یک سرویس ارتباط رادیویی یا سرویس کیهان شناسی رادیویی لازم باشند. هر ایستگاه بایستی بر حسب سرویسی که در آن به طور موقت یا دائم کار می کند،دسته بندی شود.

ایستگاه زمینی (terrestrial station) : هر ایستگاه دایر در ارتباط رادیویی زمینی . در این مقررات ،هر ایستگاهی زمینی است مگر آنکه غیر از آن تصریح شده باشد.

ایستگاه زمینی ماهواره ای( earth station) : یک ایستگاه واقع بر روی سطح زمین یا در قسمت اصلی اتمسفر زمین و به منظور برقراری ارتباط:

-با یک یا چند ایستگاه فضایی ، یا

-با یک یا چند ایستگاه از همان نوع بوسیله یک یا چند ماهواره انعکاسی یا هر شی دیگری در فضا.

ایستگاه فضایی (space station) : یک ایستگاه مستقر بر روی یک شی که در ماورای بخش اصلی اتمسفر زمین بوده ،هست یا خواهد بود.

ایستگاه نجات (survival craft station ) : یک ایستگاه متحرک در سرویس متحرک دریایی یا هوانوردی ، منحصرا به منظور نجات که در هر قایق نجات ، شناور نجات یا هر وسیله نجات دیگری قرار گرفته باشد.

ایستگاه ثابت (fixed station) : یک ایستگاه در سرویس ثابت.

ایستگاه سکوی مرتفع (high altitude platform station) : یک ایستگاه مستقر بر روی شی به ارتفاع 20 تا 50 کیلومتر با موقعیت مکانی مشخص و ثابت نسبت به زمین.

ایستگاه متحرک (mobile station) : یک ایستگاه در سرویس متحرک به منظور استفاده در حال حرکت یا در موقع توقف در نقاط مشخص.

ایستگاه متحرک زمینی ماهواره ای (mobile earth station ) : یک زمینی در سرویس متحرک ماهواره ای به منظور استفاده در حال حرکت یا در موقع توقف در نقاط غیر مشخص.

ایستگاه خشکی (land station) : یک ایستگاه در سرویس متحرک که در حال حرکت مورد استفاده قرار نمی گیرد.

ایستگاه زمینی ماهواره ای در خشکی (land earth station) : یک ایستگاه زمینی در سرویس ثابت  ماهواره ای ، یا در بعضی موارد در سرویس متحرک ماهواره ای ، مستقر در نقطه ثابت مشخص بر روی خشکی به منظور ایجاد لینک تغذیه ( فیدر لینک ) برای سرویس متحرک ماهواره ای .

ایستگاه پایه (base station) : یک ایستگاه خشکی در سرویس متحرک خشکی.

ایستگاه زمینی ماهواره ای پایه (base earth station) : یک ایستگاه زمینی در سرویس ثابت ماهواره ای ، یا در بعضی موارد در سرویس متحرک خشکی ماهواره ای ، واقع در یک نقطه ثابت مشخص یا در محدوده مشخصی در خشکی ، به منظور ایجاد یک لینک تغذیه برای سرویس متحرک ماهواره ای .

ایستگاه متحرک خشکی ( land mobile station) : یک ایستگاه متحرک در سرویس متحرک خشکی که بتواند در سطح محدوده جغرافیایی یک کشور یا قاره به صورت متحرک باشد.

ایستگاه زمینی ماهواره ای متحرک خشکی (land mobile earth station) : یک ایستگاه زمینی متحرک در سرویس متحرک خشکی ماهواره ای که بتواند در سطح محدوده جغرافیایی یک کشور یا قاره متحرک باشد.

ایستگاه ساحلی (coast station) : یک ایستگاه خشکی در سرویس متحرک دریایی.

ایستگاه زمینی ماهواره ای ساحلی (coast earth station) : یک ایستگاه زمینی در سرویس ثابت ماهواره ای ، یا در بعضی موارد در سرویس متحرک دریایی ماهواره ای واقع در یک نقطه ثابت مشخص در خشکی به منظور ایجاد یک لینک تغذیه برای سرویس متحرک دریایی ماهواره ای .

ایستگاه شناور (ship station) : یک ایستگاه متحرک در سرویس متحرک دریایی مستقر روی عرشه شناور که به صورت دائم در لنگرگاه مستقر نباشد.این ایستگاه به غیر از ایستگاه نجات است.

ایستگاه زمینی ماهواره ای  شناور (ship earth station) : یک ایستگاه زمینی متحرک در سرویس متحرک دریایی ماهواره ای مستقر روی عرشه کشتی.

ایستگاه ارتباطی داخلی شناور (on-board communication station) : یک ایستگاه متحرک با توان کم در سرویس متحرک دریایی به منظور برقراری ارتباط در داخل کشتی ، یا بین یک کشتی و شناورهای نجات مربوطه و شناورهای در حال تمرین یا عملیات نجات ، یا ارتباط بین یک گروه کشتی و یدک کش ، یا برای اراده خط کشتیرانی یا لنگر اندازی.

ایستگاه بندری (port station) : یک ایستگاه ساحلی در سرویس عملیات بندری.

ایستگاه هوانوردی (aeronautical station) : یک ایستگاه خشکی در سرویس متحرک هوانوردی .در بعضی مواقع ممکن است یک ایستگاه هوانوردی برای مثال در داخل کشتی یا سکوهای دریایی قرار گیرد.

ایستگاه زمینی ماهواره ای هوانوردی (aerconautical earth station) : یک ایستگاه زمینی در سرویس ثابت ماهواره ای ، یا در بعضی موارد در سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای ، واقع در یک نقطه ثابت مشخص روی خشکی به منظور ایجاد لینک تغذیه برای  سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای .

ایستگاه هوایی (craft station) : یک ایستگاه متحرک به غیر از ایستگاه نجات در سرویس متحرک هوانوردی که در داخل یک هوانورد قرار دارد.

ایستگاه زمینی ( ماهواره ای ) هوایی (aircraft earth station) : یک ایستگاه زمینی ماهواره ای متحرک در سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای که در داخل هوانورد قرار دارد.

ایستگاه پخش همگانی ( broadcasting station) : یک ایستگاه در سرویس پخش همگانی .

ایستگاه تعیین رادیویی (radiodetermintion station) : یک ایستگاه در سرویس تعیین رادیویی.

ایستگاه متحرک ناوبری رادیویی (radionavigation mobile station) : یک ایستگاه در سرویس ناوبری رادیویی به منظور استفاده در حال حرکت یا در موقع توقف در نقاط غیر مشخص.

ایستگاه خشکی ناوبری رادیویی (radionavigation land station) : یک ایستگاه در سرویس ناوبری رادیویی که در حال حرکت مورد استفاده قرار نمی گیرد.

ایستگاه متحرک تعیین موقعیت رادیویی (radiolocation mobile station) : یک ایستگاه در سرویس تعیین موقعیت رادیویی به منظور استفاده در حال حرکت یا به هنگام توقف در نقاط غیر مشخص .

ایستگاه خشکی تعیین موقعیت رادیویی (radiolocation land station) : یک ایستگاه در سرویس تعیین موقعیت رادیویی که در حال حرکت مورد استفاده قرار نمی گیرد.

ایستگاه جهت یابی رادیویی ( radio direction-finding station) : یک ایستگاه تعیین رادیویی با استفاده از جهت یابی رادیویی.

ایستگاه رادیو بیکن (radiobeacon station) : یک ایستگاه در سرویس ناوبری رادیویی که هدف از پخش های آن ، قادر ساختن یک ایستگاه متحرک برای تعیین زاویه یا جهت آن نسبت به ایستگاه رادیو بیکن است.

ایستگاه رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری (satellite emergency position indicating radiobeacon) : یک ایستگاه در سرویس متحرک که هدف از پخش های آن ، تسهیل در عملیات جستجو و نجات است.

رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری ماهواره ای (satellite emergency position indicating radiobeacon) : یک ایستگاه زمینی ماهواره ای در سرویس متحرک ماهواره ای که هدف از پخش های آن تسهیل در عملیات جستجو و نجات است.

ایستگاه فرکانس استاندارد و سیگنال زمان (standard frequency and time signal station) : یک ایستگاه در سرویس فرکانس استاندارد و سیگنال زمان.

ایستگاه آماتوری ( amateur station) : یک ایستگاه در سرویس رادیو آماتوری.

ایستگاه کیهان شناسی رادیویی (radio astronomy station) : یک ایستگاه در سرویس کیهان شناسی رادیویی.

ایستگاه آزمایشی (experimental station) : یک ایستگاه که امواج رادیویی را به صورت آزمایشی در راستای توسعه علوم و فناوری استفاده می کند ، این تعریف شامل ایستگاه های رادیو آماتوری نمی شود.

فرستنده اضطراری کشتی (ship emergency transmitter) : یک فرستنده روی عرشه شناور برای استفاده انحصاری از فرکانس اضطراری در موقع اضطرار یا ایمنی .

رادار (radar ) : یک سیستم تعیین رادیویی بر مبنای مقایسه سیگنال های مرجع با سیگنال رادیویی منعکس شده یا دوباره ارسال شده از موقعیتی که باید تعیین شود.

رادار اولیه (primary radar) : یک سیستم تعیین رادیویی بر مبنای مقایسه سیگنال های مرجع با سیگنال های رادیویی منعکس شده از موقعیتی که باید تعیین شود.

رادار ثانویه (secondary radar) : یک سیستم تعیین رادیویی بر مبنای مقایسه سیگنال های مرجع با سیگنال های رادیویی دوباره ارسال شده از موقعیتی که باید تعیین شود.

رادار بیکن ( راکن  ) ((radar beacon (racon) : فرستنده –گیرنده ای با علامت ناوبری ثابت که هنگام تحریک توسط یک رادار ، بطور اتوماتیک سیگنال متمایزی را برگرداند که روی صفحه نمایش رادار تحریک کننده نمایان شده و فاصله ، جهت و اطلاعات شناسایی را ارائه می نماید.

سیستم رادیویی هدایت فرود(ILS) (instrument landing system ) : یک سیستم ناوبری رادیویی که هدایت عمودی و افقی هواپیما را درست قبل و در حال فرود تامین می کند و در نقاط ثابت مشخص ، فاصله را تا نقطه مورد نظر برای فرود نشان می دهد.

سیستم رادیویی هدایت افقی فرود (instrument landing system localizer) : یک سیستم هدایت افقی در سیستم هدایت فرود که انحراف افقی هواپیما را از مسیر دقیق فرود هواپیما در طول محور باند فرود نشان می دهد.

سیستم رادیویی هدایت عمودی فرود (instrument landing system glide path) : یک سیستم هدایت عمودی در سیستم هدایت فرود که انحراف عمودی هواپیما را از مسیر دقیق فرود هواپیما نشان می دهد.

بیکن نشانگر (marker beacon) :یک فرستنده  در سرویس ناوبری رادیویی هوانوردی که پترن مشخصی را بطور عمودی برای دادن اطلاعات موقعیت به هواپیما ، منتشر می کند.

ارتفاع سنج رادیویی (radio altimeter) : یک دستگاه ناوبری رادیویی که در هوانورد یا فضاپیما برای تعیین ارتفاع هوانورد یا فضا از سطح زمین یا هر سطح دیگری به کار می ورد.

رادیو سوند (radiosonde) : یک فرستنده رادیویی اتوماتیک در سرویس کمک هواشناسی که معمولا با هواپیما ،بالون ،کایت یا چتر حمل می شود و اطلاعات هواشناسی را ارسال می کند.

سیستم تطبیقی (adaptive system) : یک سیستم ارتباط رادیویی که مشخصه های رادیویی آن بر اساس کیفیت کانال تغییر می کند.

سیستم فضایی (space system) : هر گروهی از ایستگاه های زمینی ماهواره ای و یا ایستگاه های فضایی که با به کار گیری ارتباطات رادیویی فضایی برای منظور مشخصی به کار می روند.

سیستم ماهواره ای (satellite system) : یک سیستم فضایی با استفاده از یک یا چند ماهواره .

شبکه ماهواره ای (satellite network) : یک سیستم ماهواره ای یا بخشی از سیستم ماهواره ای ، شامل تنها یک ماهواره و ایستگاه های زمینی مربوطه.

لینک ماهواره ای (satellite link) : یک لینک رادیویی بین یک ایستگاه فرستنده زمینی ماهواره ای و یک ایستگاه گیرنده زمینی ماهواره ای از طریق یک ماهواره .

لینک چند ماهواره ای (multi-satellite link) : یک لینک رادیویی بین یک ایستگاه فرستنده زمینی ماهواره ای و یک ایستگاه گیرنده زمینی ماهواره ای از طریق دو یا چند ماهواره بدون هیچ گونه ایستگاه زمینی ماهواره ای واسط.

لینک تغذیه ماهواره ( فیدرلینک ) ( feeder link) : یک لینک رادیویی از یک ایستگاه زمینی ماهواره ای واقع در محل مشخص به ایستگاه فضایی یا بر عکس ، برای انتقال اطلاعات در یک سرویس ارتباطات رادیویی فضایی بجز سرویس ثابت ماهواره ای . این محل مشخص ممکن است یک نقطه ثابت معین یا هر نقطه ثابتی در محدوده های مشخصی باشد.

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.