انواع تشعشعات ( پرتوها)

 

 

 

 

شكل ۱- طول موج و فركانس امواج الكترومغناطيسي

 

 

۱۰۶    Hz

Mega Hertz

MHz

۱۰۹    Hz

Giga Hertz

GHz

۱۰۱۲    Hz

Tetre Hertz

THz

۱۰۱۵   Hz

Penta Hertz

PHz

۱۰۱۸    Hz

Exa Hertz

EHz

۱۰۲۱    Hz

Zetta Hertz

ZHz

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

امواج را از نظر ماهيت و اثراتي كه بر انسان مي گذارند به دو دسته بزرگ امواج يونساز و امواج غير يونساز تقسيم بندي كرده اند. امواج يونساز، فركانس هايي هستند كه انرژي موجود در آنها ،  در ماده ي دريافت كننده،  تبديل به يون مي شود.

 

درحالي كه امواج غير يونساز، بخشي از امواج الكترومغناطيس هستند كه با جذب شدن در ماده، در شرايط عادي، در ساختار تشكيلاتي اتم آن ماده تغييري ايجاد  نمي كنند.

 

 

 

 

 

بنا بر اين از ديد پرتو ئي امواج به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:

 

الف: پرتوهاي يونساز Ionizing Radiation

گر مقدار انرژي پرتوئي در حدي باشد كه در حين عبور از هوا توانائي يونيزه كردن ( گرفتن يا از دست دادن الكترون) اتم هاي هوا را دارا باشد و يا در صورت برخورد با بافت بيولوژيكي، توان آسيب شيميايي به بافت را داشته باشد، يونساز محسوب مي گردد. از نظر انرژي، پرتوئي توان يونسازي را دارد كه حداقل حاوي ۴/۱۲ الكترون ولت انرژي بوده و طول موج آنها كمتر از ۱۰۰ نانومتر( فركانس بيش از ۳۰۰۰ تراهرتز) باشد. ( براي اطلاعات بيشتر به سايت انرژي اتمي ايران مراجعه نماييد.)

 

ب: پرتوهاي غيريونساز Nanionizing Radiation
 
رتوهايي با طول موج بيشتر از ۱۰۰ نانومتر(فركانس بيش از ۳۰۰۰ تراهرتز) مي باشند. انر‍ژي هر الكترون پرتو هاي غير يونساز كمتر از ۱۲,۴ ولت مي باشد و قادر به يون سازي در بدن انسان نمي باشند.به عبارت ديگر انرژي فوتون اين پرتوها كمتر از آن است كه بتوانند در محيط بيولوژيكي يونسازي كنند و كمتر از انرژي فوتون پرتوهاي ايكس و گاما مي باشد. اين امر بدليل كمتر بودن فركانس پرتوهاي غير يونساز است.

پرتوهاي غير يونساز مي توانند به صورت طبيعي يا غير طبيعي توليد گردند و به سه محدوده اصلي پرتوهاي نوري(شامل پرتوهاي فرابنفش، نورمرئي و پرتوهاي فروسرخ) و ميدان هاي الكترومغناطيسي( شامل ميدان هاي راديويي، مايكروويو و ميدان الكترومغناطيسي با فركانس هاي كم) و ميدان هاي مغناطيسي ثابت تقسيم مي شوند.

 

نوع پرتو

فركانس(Hz)

طول موج در هوا

پرتوهاي نوري

فرا بنفش(UV)

۱۰۱۵×۳- ۱۰۱۴×۷,۵۰

Nm۴۰۰-۱۰۰

نور مرئي(VS)

۱۰۱۴× ۷,۵۰ – ۱۰۱۴ ×۳,۸۴

Nm۷۸۰-۴۰۰

فرو سرخ(IR)

۱۰۱۴×۳,۸۴ - ۱۰۱۱×۳,۰۰

Nm۱۰۶- ۷۸۰

ميدان هاي الكترومغناطيسي

مايكروويو(MW)

۱۰۱۱×۳,۰۰- ۱۰۸×۳,۰۰

mm۱۰۰۰-۱

راديويي(RF)

۱۰۸×۳,۰۰ – ۱۰۵×۳,۰۰

m۱۰۰۰-۱

فركانس كم(LF)

۱۰۵×۳,۰۰– ۱۰۴×۳,۰۰

Km ۱۰-۱

فركانس بسياركم (VLF)

۱۰۴×۳,۰۰- ۳۰۰

Km ۱۰۰۰-۱۰

فركانس فوق العاده كم(ELF)

۳۰۰ <

Km ۱۰۰۰ >

ميدانهاي مغناطيسي ثابت

۰

------------

 

 

 • پرتوهاي غيريونساز طبيعي:

  عمده ترين منبع طبيعي غيريونساز، تشعشعات خورشيدي مي باشد. در بين اين تشعشعات، بيشترين آسيب را پرتوهاي فرابنفش كه خود داراي چهار طيف UVA، UVB،UVC  و UVV مي باشد، به خود اختصاص داده است. پرانرژي ترين آنها UVV و كم انرژي ترين آنها  UVA است كه مي تواند بيشترين آسيب را به انسان برساند. زيرا طيف هاي UVV و UVC و تا حدودي UVB ماورابنفش خورشيدي تقريباً توسط اتمسفر اطراف زمين فيلتر مي شوند و به زمين نمي رسند. اما پرتوهاي طيف A كه كمترين انرژي را دارند، به راحتي نه تنها از لايه هاي اتمسفر عبور مي كند بلكه در مواجهه با بدن پس از عبور از لايه شاخي پوست، از درم عبور و انرژي خود را در اپيدرم تخليه و باعث تحريك رنگدانه ها و تيرگي پوست مي شود. مي توان گفت كه بيشترين آسيب هاي پوستي و چشمي از منابع طبيعي غيريونساز، توسط پرتوهاي فرابنفش خورشيدي طيف A ايجاد مي گردد.

   

 • پرتوهاي غيريونساز غير طبيعي :

  پرتوهايي كه قادر به يون سازي در بدن انسان نيستند.  اين پرتوها شامل پرتوهاي الكترومغناطيسي كه انرژي يك فوتون آنها براي يونسازي كافي نيست وكاربردهاي بسياري در موارد گوناگون دارد :

  • پرتوپزشكي (پرتوتشخيصي- پرتودرماني)

  • عمق سنجي، سطح بندي، ضخامت سنجي و ...

  • علوم فضايي

  • علوم كشاورزي

  • علوم تحقيقات و فناوري

  • ارتباطات الكترونيكي و دنياي مجازي

  • و غيره

    

 • ميدان هاي راديويي و مايكروويو :

  اين ميدان ها شامل ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي با فركانس ۳۰۰ كيلوهرتز الي ۳۰۰ گيگا هرتز هستند. منابع و دستگاه هاي توليد كننده ي پرتوهاي راديويي و مايكروويو بسيار متنوع هستند. اين منابع در دو دسته كلي قرار مي گيرند:

   • منابع باز:  منابعي هستند كه پرتو را مستقيما به محيط اطراف ارسال مي كنند، مانند انواع آنتن، رادار و غيره.

   • منابع بسته:  منابعي هستند كه ارسال پرتو آن ها به محيط عمدي نيست، اما هنگام كار در اطراف آن ها پرتوهاي راديويي و مايكروويو وجود دارد. مانند فرهاي مايكروويو، دستگاههاي جوش يا ذوب راديويي (RF)، سيستم هاي فرستنده و غيره.

 • ميدان هاي مغناطيسي ثابت:

  ميدان مغناطيسي ثابت، در هر نقطه از مكان، با گذشت زمان، مقدار ثابتي دارد. ميدان مغناطيسي ثابت كه اغلب با كميت چگالي شار مغناطيسي مشخص مي شود، در اطراف آهن رباهاي دائمي و نيز در اطراف سيم هاي حامل جريان ثابت ايجاد مي شود. منابع توليد كننده ميدان هاي مغناطيسي ثابت عبارتندار:

  كره زمين مهم ترين منبع طبيعي توليد كننده اين ميدان مي باشد و چگالي ميدان مغناطيسي در اطراف زمين بين ۳۰ تا ۷۰ ميكروتسلا تغيير مي كند؛ و منابع مصنوعي توليد كننده آن سيستم هاي ام-آر-آي(MRI )، كابل هاي برق و ژنراتورهاي DC ، راكتورهاي هسته اي، شتاب دهنده هاي ذرات، جداكننده ايزوتوپ ها و اسپكترومترهاي ان-ام-آر(NMR ).

   

 • ميدان هاي الكترومغناطيسي با فركانس فوق العاده پايين:

  اين ميدان ها شامل ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي با فركانس كمتر از ۳۰۰ هرتز هستند. وسايل برقي كه با برق شهر كار مي كنند از مهمترين منابع توليد كننده ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي با فركانس فوق العاده كم هستند. ولتاژ و جريان برق شهر متناوب هستند و فركانس تغييرات آن ها ۵۰ هرتز يا ۵۰ دور بر ثانيه است و در اطراف خطوط انتقال هوايي، با افزايش فاصله از سيم مركزي، شدت ميدان الكتريكي به سرعت كاهش مي يابد.

  خطوط انتقال محلي و خطوط سيم كشي داخل منازل، باعث افزايش مكيدان مغناطيسي در داخل منازل مي شود. شدت ميدان مغناطيسي حاصل معمولا بين ۰۱/۰ و ۲/۰ ميكروتسلا است. در مجاورت پست هاي برق محلي نيز شدت ميدان مغناطيسي، حدود چند ميكروتسلا است.

 • امواج الكترومغناطيس ناشي از موبايل:

  يكي از وسايلي كه كاربرد همگاني دارد و افراد در گروه هاي سني مختلف، از آن استفاده مي كنند، تلفن همراه است. معمولا مقدار انرژي تشعشعي گوشي هاي تلفن همراه را با كميتي به نام" نرخ جذب ويژه   (SAR)" تعيين مي كنند. بر اساس استاندارد ملي كشور كه از استاندارد بين الملي ICNIRP استخراج شده است، مقدار SAR گوشي هاي تلفن همراه بايد كمتر از ۱,۶ وات در كيلوگرم باشد. مقدار اين كميت در گوشي هايي كه بصورت قانوني وارد كشور مي شوند، كمتر از اين مقدار  و  در بيشتر موارد بسيار كمتر از  ۱.۶ وات در كيلوگرم است .

 • Source  : www.doe.ir

 

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.