ارتباط به صورت مستقيم(Talk Around)

دو كاربر كه در ديد راديويي يكديگر هستند به صورت مستقيم ارتباط برقرار مي كنند. در كانال هايي كه ارتباط مستقيم است، فركانس ارسال و دريافت يكسان است.

ارتباط از طريق تكراركننده(Repeater)

در مواقعي كه ارتباطات راديويي بعلت وجود موانعي از قبيل كوه ها وساختمان ها و ... تضعيف مي شود يا در هنگامي كه به يك پوشش راديويي وسيع نيازمند هستيم استفاده از تكراركننده ضروري و اجتناب ناپذير مي شود. تكراركننده ها ايستگاه هايي هستند كه معمولاً در نقاط مرتفع نصب مي شوند و جهت ارتباط دو نقطه در صورتي كه به طور مستقيم نتوانند با يكديگر در تماس باشند، استفاده مي شوند. اين كار با دريافت سيگنال هاي ارسال شده از يك بي سيم و تقويت و ارسال مجدد همان سيگنال ها به طرف بي سيم ديگر انجام مي شود. بسته به نوع فاصله از يك يا چند ايستگاه تكراركننده استفاده مي شود.

بنابراين مي توان كاربرد تكرار كننده را به صورت زير ليست كرد:

  • افزايش پوشش ارتباطي منطقه
  • برقراري ارتباط بين دو گروه كاربر با فركانس هاي مختلف
  • برقراري ارتباط بين دو گروه كه بين آنها مانع وجود دارد

تكراركننده از يك جعبه، دو بي سيم و يك كنترلر تشكيل شده است. جعبه رله شامل منبع تغذيه براي بي سيم ها و فن هاي خنك كننده است. يك آنتن از پشت جعبه به يكي از بي سيم ها و آنتن ديگر به بي سيم دوم متصل مي شود.

به روز رسانی موقت

بازدید کننده گرامی ؛با عرض پوزش در حال تغییرات میباشیم و خدمات آنلاین به صورت موقت ارائه نمیگردد.