عمده ترين سيستم ارتباطي در سطح ایران، سيستم ارتباطي كانونشنال يا معمول سنتي است كه در شكل(1-1) شماتيك اين نوع سيستم به نمايش درآمده است.  همان طور كه در شكل زير ملاحظه مي شود، شبكه راديويي مربوطه از اجزاي ساده اي تشكيل شده است و با اختصاص دادن يك يا دو فركانس به مجموعه تحت پوشش اين نوع سيستم ، ارتباط لازم برقرار ميشود.

به روز رسانی موقت

بازدید کننده گرامی ؛با عرض پوزش در حال تغییرات میباشیم و خدمات آنلاین به صورت موقت ارائه نمیگردد.