پراكسي انواع مختلفي دارد كه هركدام با نوع متفاوتي ازترافيك شبكه سروكار دارند. در ادامه برخي از اين پراكسي ها به صورت كوتاه معرفي مي شوند.


 

 SMTP Proxy

پراكسي ( SMTP (Simple Mail Transport Protocol محتويات ايميل هاي وارد شونده و خارج شونده را براي محافظت از شبكه شما در مقابل خطر، بررسي مي كند.

 HTTP Proxy

اين پراكسي بر ترافيك داخل شونده و خارج شونده از شبكه شما كه توسط كاربرانتان براي دسترسي به World Wide Web ايجاد شده، نظارت مي كند. اين پراكسي جهت مراقبت از كلاينت هاي وب شما و ساير برنامه ها كه به دسترسي به وب از طريق اينترنت متكي هستند و نيز حملات برپايه HTML ،قرار مي گيرد.

 FTP Proxy

اين پراكسي بر ترافيك داخل شونده و خارج شونده از سرورهاي FTP كه معمولاً براي انتقال فايل هاي ديتاي بزرگ از جايي به جاي ديگر استفاده مي شود، نظارت دارد.

DNS Proxy

سرورهاي DNS ،نام هاي دامنه هايي را كه مي توانيم به راحتي به خاطر بسپاريم به آدرس IPهايي كه رايانه قادر به درك آن است، تبديل مي كند و در اصل يك پايگاه است. حمله هاي بر پايه DNS هنوز خيلي شناخته شده نيستند؛ زيرا به سطحي از پيچيدگي فني نياز دارند كه بيشتر نفوذگران نمي توانند به آن برسند . به هر حال، بعضي تكنيك هاي نفوذ كه ميشناسيم، باعث مي شوند نفوذگران كنترل كامل DNS Server را به دست گيرندProxy  DNS ها ارتباطات غير معمول به سمت سرور DNS را حذف ميكنند.

 

 

به روز رسانی موقت

بازدید کننده گرامی ؛با عرض پوزش در حال تغییرات میباشیم و خدمات آنلاین به صورت موقت ارائه نمیگردد.