انتقال داده بين دو وسيله هنگامي رخ ميدهد كه آن دو توسط يك رسانه به يكديگر متصل شده باشند . براي انتقال سيگنالهاي حامل اطلاعات از هر دو روش آنالوگ و ديجيتال استفاده ميشود و در هر دو حالت ميتوان سيگنال را مجموعه اي از مؤلفه هاي فركانسي توصيف كرد . علاوه بر تكنيك هاي مورد استفاده در انتقال داده، رسانه انتقال نيز بسيار حائز اهميت بوده و عامل مهمي در تعيين كيفيت و عملكرد سيستم انتقال به شمار ميرود . پارامترهايي مانند نرخ انتقال اطلاعات (Rate Data ) و فاصله بين مبدأ و مقصد وابستگي زيادي به محيط انتقال دارند. همانگونه كه گفته شد براي ارسال داده، از سيگنالهاي الكترومغناطيسي استفاده ميشود . اين سيگنالها تابعي از زمان هستند كه ميتوان آنها را به شكل تابعي از فركانس هم بيان كرد؛ به همين دليل نمايش و توصيف سيگنال در حوزة فركانس اهميت و كاربرد بيشتري دارد.

 

محيط هاي انتقال

محيط انتقال كه به آن رسانه انتقال نيز گفته ميشود، مسيري فيزيكي بين فرستنده و گيرنده است كه ميتوان آن را به دو دستة هدايتشده ( guided )و هدايت نشده (unguided ) تقسيم كرد. درهر دو دسته، اطلاعات به صورت امواج الكترومغناطيس ارسال ميشود. در نوع اول امواج در طول يك مسير فيزيكي هدايت ميشوند . نمونه هاي آن زوج سيم به هم تابيده (Twisted pair) (فيبر نوري Optical fiber)و كابل هم ( محور coaxial cable) است. در محيط هدايت نشده امواج هدايت نمي شوند بلكه منتقل ميشوند؛ مانند انتشار از طريق هوا كه اين شكل انتقال را انتقال بدون سيم (wireless ) هم ميگويند.

مشخصات و كيفيت در انتقال داده ها توسط رسانة انتقال و سيگنال مشخص ميشود . در محيطهاي انتقال هدايت شده، محيط انتقال عامل مهمي در تعيين محدوديتهاي انتقال است؛ اما در محيط هاي هدايت نشده، پهناي باند سيگنال از رسانه انتقال مهمتر است در طراحي سيستمهاي انتقال، نرخ ارسال ديتا و فاصله بين مبدأ و مقصد از عوامل مهم به شمار ميروند وهر چه نرخ اطلاعات ارسالي و برد سيستم بيشتر باشد مطلوبتر است .


 

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.