آئين‌نامه اجرائي قانون استفاده از بيسيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري)


 

بسمه تعالي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1361 بنا به پيشنهاد شماره 2573/ح/15380/گ مورخ 15/8/1361 وزارت پست و تلگراف و تلفن آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي ( آماتوري ) مصوب 26/2/1356 هيأت وزيران وقت موضوع ماده "13" قانون مذكور را به شرح زير اصلاحو تصويب نمودند و با اين اصلاح آيين‌نامه قبلي از درجه اعتبار ساقط و ملغي مي‌گردد.

"آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي ( آماتوري)"

قسمت اول-  بي‌سيم‌هاي اختصاصي

فصل اول-  تعاريف

 

ماده 1- ايستگاه بي‌سيم اختصاصي: عبارت است از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده راديويي و ادوات مربوطه ( مثل: منابع تغذيه و دستگاه‌هاي اندازه گيري و غيره )  كه براي برقراري ارتباط راديويي اختصاصي تأسيس مي‌گردد.

ماده 2- شبكه راديويي:  عبارت است از مجموعه  يك يا چند ايستگاه ثابت و يا متحرك و يا هردو كه مي‌تواند در عين حال با هم ارتباط داشته باشند.

ماده 3- پروانه ايستگاه: عبارت است از اجازه‌نامه‌اي كه تحت شرايط و مقررات خاصي براي تاسيس و استفاده از ايستگاه‌هاي بي‌سيم اختصاصي صادر مي‌گردد.

ماده 4- مسوول ايستگاه: شخصي است كه به موجب تعهد‌نامه كتبي مسووليت كليه دستگاه‌ها يا ايستگاه‌هاي راديويي و كاركنان مربوطه را از نظر عدم تجاوز و تخلف از مقررات داخلي و بين‌المللي به عهده گرفته است.

ماده 5- قدرت خروجي فرستنده راديويي: عبارت است از قدرت خروجي فرستنده كه به صورت PER (PEAK ENVELOP POWER) به آنتن دستگاه اعمال مي‌شود.


 

فصل دوم – شرايط عمومي

ماده 6- متقاضي تأسيس ايستگاه‌هاي بي‌سيم اختصاصي بايد تقاضاي كتبي خود را در مركز و شهرستان‌ها مستقيماً به وزارت پست و تلگراف و تلفن مديريت امور فرکانس وروابط بين الملل  تسليم و دو نسخه از نقشه يا كروكي دقيق شبكه راديويي درخواستي را با ذكر نام محل و فواصل دقيق ايستگاه‌هاي موردنظر پيوست نمايد.

ماده 7- با تأسيس ايستگاه‌هاي بي‌سيم اختصاصي در صورتي موافقت خواهد شد كه بنابه رأي كميسيون فني، تأمين نيازهاي ارتباطي متقاضي با استفاده از شبكه‌هاي مخابراتي كشور در زمان تقاضا مقدور نباشد، و به علاوه لزوم آن مورد تأييد كميسيون مزبور قرار گيرد.

ماده 8 - كميسيون فني مركب از سه نفر نمايندگان  مديريت امور  فرکانس وروابط بين الملل و امور واگذاري مدارات شبكه‌هاي مخابراتي شركت مخابرات ايران و با حكم رسمي وزارتي، تشكيل مي‌گردد.

ماده 9- در صورتي كه درخواست متقاضي مورد تأييد كميسيون فني قرار گيرد مدارك زير بايد تكميل و به مديريت فرکانس وروابط بين الملل  وزارت پست و تلگراف و تلفن تسليم شود تا موافقت‌نامه تأسيس ايستگاه‌هاي بي‌سيم اختصاصي و شرايط فني مربوطه صادر و ابلاغ گردد.

الف- درخواست پروانه كار ايستگاه طبق نمونه شماره 1 در دو نسخه.

ب- مشخصات فني دستگاه‌هاي مورد نظر طبق   نمونه شماره 2 در دو نسخه.

ج- مشخصات مسئو‌ول كلي دستگاه‌ها كه به موجب تعهدنامه كتبي (طبق نمونه شمار1) و با رعايت مفاد ماده 4 آيين‌نامه معرفي مي‌گردد و در دو نسخه با 2 قطعه عكس مشاراليه.

د- چنانچه مسئول دستگاه‌ها تبعه كشورهاي خارجي باشد علاوه بر مشخصات فرد در رديف (ج) فتوكپي گذرنامه - پروانه اقامت و پروانه كار تبعه مذكور هر يك در دو نسخه بايد تهيه و ارائه گردد.

ه- تعهد پرداخت حق استفاده از دستگاه‌هاي بي‌سيم اختصاصي كه بر طبق ماده "3" قانون بي‌سيم‌هاي اختصاصي محاسبه و مطالبه خواهد شد.

تبصره- نماينده انحصاري كارخانه‌هاي سازنده داخلي و خارجي دستگاه‌هاي بي‌سيم براي تحصيل پروانه برقراري ارتباط آزمايشي پيش‌بيني شده درتبصره ماده "3 " قانون بي‌سيم‌هاي اختصاصي و راديو آماتوري، علاوه بر موارد فوق‌الذكر مدارك زير را نيز بايد تهيه و ارائه نمايند.

الف- تصوير نامه نمايندگي انحصاري كارخانه سازنده دستگاه‌ها.

ب- تصويرنامه كارت بازرگاني در 2 نسخه.

ج- تعهد كتبي مبني بر عدم استفاده از دستگاه‌ها جز در موارد آزمايشي (كه جنبه بهره‌برداري نداشته باشد).

ماده 10- پس از صدور موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن با تأسيس ايستگاه‌هاي بي‌سيم اختصاصي متقاضي مجاز است نسبت به سفارش و خريد دستگاه‌هاي بي‌سيم مطابق با مشخصات فني و تعداد و فركانس‌هاي اختصاصي يافته اقدام نمايد.

تبصره 1- در موارد استثنايي كه كميسيون فني مندرج در ماده "7" قدرت‌هاي بشري را ضروري تشخيص دهد مطابق ضوابط فني قدرت جديدي تعيين و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- در صورتي‌كه فركانس اختصاص يافته تا يك سال مورد استفاده قرار نگيرد وزارت پست و تلگراف و تلفن مختار خواهد بود اجازه استفاده از فركانس‌هاي اختصاص يافته را لغو شده تلقي كند ودر اين صورت مراتب كتباً به متقاضي اعلام خواهد گرديد. ( دستگاه‌هاي مخابراتي ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي سه گانه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قواي انتظامي، شهرباني، ژاندارمري و كميته انقلاب اسلامي از شمول اين ماده معاف مي‌باشند.)

ماده 11- قدرت خروجي فرستنده‌هاي بي‌سيم در شبكه‌هاي داخلي با توجه به ماده "5" آيين‌نامه به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1-11- فرستنده‌هاي بي‌سيم HF حداكثر 100 وات

2-11- فرستنده‌هاي ,UHF VHF و ريپيتر حداكثر 30 وات.

3-11-فرستنده‌هاي بي‌سيم سيار حداكثر تا 25 وات.

4-11-فرستنده‌هاي بي‌سيم دستي حداكثر 2 وات.

تبصره 1- قدرت‌هاي خارج از اين محدوديت‌ها براي هيچ نوع شبكه راديويي نظامي و غير نظامي پذيرفته نيست و در مورد كاربردها و سيستم‌ها و شبكه‌هاي ديگر مطابق توصيه‌هاي بين‌المللي ارتباطات دور عمل خواهد گرديد.

تبصره 2- ساير مشخصات فني ايستگاه‌ها با در نظر گرفتن توصيه‌هاي اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور و شرايط داخلي از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 12- فقط دستگاه‌هايي كه تعداد و مشخصات فني آنها به خصوص از جهت قدرت خروجي و فركانس كار قبلاً مورد تأييد مديريت فركانس و روابط بين‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفته باشد مي‌تواند وارد كشور گردد. ( دستگاه‌هاي مخابراتي نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران و قواي انتظامي شهرباني، ژاندارمري، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميته انقلاب اسلامي از شمول اين ماده معاف مي‌باشند).

تبصره 1-در مواردي كه دستگاه‌هاي مخابراتي جز وسايل ضروري وسايط نقليه‌ از قبيل كشتي، هواپيما، هليكوپتر و نظاير آن خريداري شده و مشخصات فني و فركانس كار مجاز داشته باشند با تصويب وزير پست و تلگراف وتلفن اجازه ترخيص صادر و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لزومي به رعايت تشريفات ترخيص مندرج در اين آيين‌نامه نخواهد بود.

تبصره 2-  اجازه ترخيص تجهيزات راديويي وسايط نقليه نظامي از طرف وزارت دفاع ملي صادر خواهد شد.

ماده 13-  وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است دستگاه‌هاي بي‌سيم وارده به كشور را هنگام ورود درگمرك و يا هر محل ديگري كه مقتضي بداند از نظر قدرت فرستنده، فركانس كار و حساسيت گيرنده و ساير مشخصات فني آنها مورد آزمايش قرار دهد.

(بررسي و آزمايش تجهيزات راديويي نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران و قواي انتظامي از شمول اين ماده معاف می باشد.).

ماده 14- هر نوع دستگاه فرستنده و گيرنده راديويي كريستال‌ها و هرگونه وسايل مربوط به شبكه‌هاي مخابراتي و ساير دستگاه‌هايي كه با امواج راديويي كار مي‌كنند فقط در برابر احكام صادره از وزارت پست و تلگراف و تلفن از گمركات كشور ترخيص خواهد شد به استثناي دستگاه‌هاي نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران و  شهرباني، ژاندارمري، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميته انقلاب اسلامي.

تبصره – كليه دستگاه‌هاي بي‌سيم و لوازم مخابراتي وارده به گمركات كشور در صورت عدم ترخيص و انقضاي مهلت مقرردر قانون، متروكه تلقي شده، قابل فروش و حراج نبوده، بايد به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحويل گردد.

ماده 15 - براي صدور احكام ترخيص بايد مدارك زير به وزارت پست وتلگراف و تلفن تسليم گردد:

الف- اصل اسناد گمركي شامل بارنامه، فاكتور گمركي، ليست بسته‌بندي، گواهي مبدا و قبض انبار مربوطه با دو فتوكپي از هر كدام.

 ب- اصل كاتالوگ دستگاه‌ها.

ج – چك بدون مدت يا حواله بانكي، مبني بر واريز پيش‌پرداخت حق استفاده سه ماهه دستگاه‌ها، طبق تعرفه مقرر در وجه وزارت پست و تلگراف و تلفن.

ماده 16 - دستگاه‌هاي فرستنده وگيرنده و ساير وسايل مشروحه در ماده "14"  آيين‌نامه با رعايت مقررات گمركي و پس از مطابقت كمي و كيفي با احكام ترخيص و اسناد گمركي پيوست با تنظيم صورتجلسه‌اي طبق نمونه مربوطه ( نمونه شماره "4" )  با حضور امضاء صاحب كالا يا نماينده او و مأمور گمركي مديريت فركانس روابط بين‌الملل  وزارت پست و تلگراف و تلفن و مامور گمرك ترخيص و تحويل صاحب كالا و يا نماينده او خواهد گرديد.


 

فصل سوم صدور، تمديد، تغيير و لغو پروانه ايستگاه

ماده 17 – پس از تأديه پيش‌پرداخت حق استفاده سه ماهه دستگاه‌ها توسط متقاضي و شروع بهره‌برداري طبق تبصره "3" قانون براي هر دستگاه فرستنده اعم از ثابت و يا متحرك انحصارا" يك پروانه صادر خواهد شد ( نمونه شماره "5" ).

ماده 18- مدت اعتبار پروانه ايستگاه حداكثر يك سال است و دارندگان آن مي‌بايستي يك ماه قبل از انقضا مدت مزبور نسبت به تمديد آن اقدام نمايند.

ماده 19- دارندگان پروانه ايستگاه موظفند هر گونه تغييرات حاصله در اطلاعات  مندرج در پروانه ايستگاه و مدارك تسليمي را بلافاصله به مديريت فركانس و روابط بين‌الملل ( اداره كل ارتباطات راديويي )  وزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع دهند.

ماده 20- هر زماني كه بنابه رأي كميسيون فني موضوع ماده "8 " همين آيين‌نامه، تأمين ارتباط اختصاصي از طريق شبكه‌هاي مخابراتي كشور ممكن شود، مراتب به مسئوول كلي دستگاه‌ها يا موسسه مربوطه ابلاغ خواهد شد و از آن پس پروانه ايستگاه خود به خود لغو گرديده و بايستي ايستگاه بي‌سيم اختصاصي فوراً تعطيل و دستگاه‌ها از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن پلمپ گردد.

ماده 21- در صورت لغو پروانه قديمي، به منظور صدور پروانه جديد يا تمديد آن  بايستي پروانه اولي به وزارت پست و تلگراف و تلفن مسترد گردد.

ماده 22- پروانه كار ايستگاه و حقوق ناشيه از آن جزا" و كلاً غير قابل انتقال است و دارندگان پروانه مجاز نيستند دستگاه‌هاي بي‌سيم خود را در دسترس اشخاص ديگري بگذارند.

ماده 23- چنانچه حق استفاده از دستگاه‌هاي بي‌سيم اختصاصي مرتباً از طرف صاحب پروانه پرداخت نشود وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه را لغو و از طريق مراجع قانوني از كار ايستگاه‌ها جلوگيري و نسبت به وصول طلب دولت اقدام خواهد شد.

فصل چهارم- شرايط فني كار ايستگاه‌هاي بي‌سيم اختصاصي

ماده 24 - قبل از شروع كار هر ايستگاه بي‌سيم اختصاصي، اپراتور با مسئوول ايستگاه موظف است از فركانس كار و قدرت خروجي مجاز دستگاه، اطمينان حاصل نمايد و طبق توصيه‌هاي سازنده دستگاه‌ها و مقررات ديگري كه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ مي‌شود آزمايش‌هاي مربوطه را با توجه به فواصل زماني توصيه شده تكرار نمايد.

ماده 25- تغيير فركانس كار فرستنده قبل و بعد از انجام مدولاسيون بايد در حد مجاز و توصيه شده از طرف اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور يا شرايط اعلام شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد.

تبصره 1 – خريد، فروش و نگه‌داري هر نوع كريستال توليد فركانس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن ممنوع بوده و در صورت كشف به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 2 – استفاده‌كنندگان از دستگاه‌هاي بي‌سيم در صورت تعويض فركانس كار دستگاه‌ها موظفند كريستال‌هاي قبلي را به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحويل نمايند. كريستال‌هاي مذكور به صورت اماني در وزارت پست و تلگراف و تلفن ضبط و نگهداري شده و در موقع تقاضا نسبت به استفاده از آنها و در صورت موافقت با واگذاري فركانس مذكور قيمت مربوطه از طرف خريدار به صاحبان كريستال‌ها مسترد خواهد شد.

ماده 26- هر ايستگاه اختصاصي بايستي قبل از شروع به ارتباط و پس از خاتمه آن معرف ايستگاه      (СALL SIGN ) را كه قبلاً در پرونده درخواست كار ايستگاه ثبت نموده چند دفعه اعلام و معرفي نمايد.

ماده 27          - حداكثر ارتفاع و فاصله آنتن ايستگاه‌ها از فرودگاه‌ها يا محل‌هايي كه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن مشخص مي‌شود بايستي برمبناي شرايط و مقررات سازمان هواپيمايي كشوري كه توسط وزارت پست و تلگراف وتلفن اعلام خواهد شد مطابق باشد.

تبصره -  از لحاظ مراعات شرايط ايمني پرواز طبق مقررات مصوبه بايد نسبت به رنگ‌آميزي دكل‌ها و نصب چراغ خطر اقدام گردد.


 

فصل پنجم – مقررات كار ايستگاه‌ها و مسئووليت‌ها

ماده 28- ارسال پيام‌ها رمز و بكار بردن دستگاه محرمانه‌كننده و به طور كلي انجام هرگونه تغييراتي روي مشخصات دستگاه‌ها و تغيير نوع كار دستگاه‌ها و اتصال آنها به شبكه‌هاي مخابراتي عمومي بدون اطلاع و كسب اجازه قبلي از وزارت پست و تلگراف و تلفن ممنوع است.

ماده 29- ايستگاه‌ها بايد منحصراً براي امور مشخص شده و نوع ارتباط و محل تعيين شده در پروانه مورد بهره‌برداري قرار گيرند.

ماده 30- هيچ موسسه يا شخص ديگري ( اعم از حقوقي يا حقيقي ) به جز صاحب پروانه حق استفاده و بهره‌برداري مستقيم و يا غير مستقيم از ايستگاه بي‌سيم را نخواهد داشت.

ماده 31- به منظور مراقبت در حسن اجراي شرايط و ضوابط مندرج در آيين‌نامه حاضر و قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) مصوب ششم اسفند ماه 1345 و اصلاحيه ماده "3" آن مصوب 9/12/1360 مجلس شوراي اسلامي بازرسان فني وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌توانند با اجازه دادستان عمومي حوزه قضايي مربوطه دستگاه‌ها را در محل كار يا هر محل ديگري با رعايت مقررات مربوطه مورد بررسي و آزمايش قرار دهند.

تبصره - بازرسان فني به پيشنهاد مديريت فركانس و روابط بين‌الملل و موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن برگزيده خواهند شد.

ماده 32- گزارش بازرسان فني يا هر گزارش ديگري در مورد عدم اجراي مقررات و شرايط مربوط به ايستگاه‌هاي بي‌سيم اختصاصي در كميسيون فني سه نفره مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پس از مشاهده و ثبوت تخلف از مقررات ياد شده ( از نظر فني )  كميسيون بر حسب مورد مي‌تواند با تنظيم صورت‌مجلس رأي به جلوگيري از كار ايستگاه و لغو پروانه مربوطه صادر و يا در اجراي مواد "10"، "11" و "12" قانون بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) پرونده امر را به مقامات صالحه ارجاع نمايد.

تبصره – ايستگاه‌هاي راديويي نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران و قواي انتظامي ( شهرباني و ژاندارمري و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميته انقلاب اسلامي ) از بازرسي موضوع مواد "31 " و "32" اين آيين‌نامه معاف مي‌باشند.

ماده 33- وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده فاقد پروانه كار و يا خارج از سرويس را به منظور جلوگيري از استفاده غير قانوني از آنها به سرب ممهور نموده و يا بر حسب تقاضاي صاحب دستگاه‌ها اوراق خواهد كرد.

تبصره - تغيير محل فرستنده‌هاي ممهور شده بايد با اطلاع قبلي از وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت گيرد. 

قسمت دوم- راديو آماتوري

فصل اول- تعاريف

ماده 34 - راديو آماتوري: نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي تبادل اطلاعات علمي و عملي و بررسي‌هاي فني ارتباطي بين راديو آماتورهاي مجاز در دنيا برقرار مي‌گردد.

ماده 35 - راديو آماتور: كسي است كه به خاطر علاقه به فن ارتباط راديويي و بدون هيچ‌گونه نظر انتفاعي و سياسي با دريافت پروانه راديو آماتوري از وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به انجام آزمايشات راديويي به منظور پيش‌برد علم راديو الكترونيك اقدام مي‌نمايد.

ماده 36 – ايستگاه راديو آماتوري: عبارت است از مجموعه ثابت يا متحركي است كه از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده و ادوات مربوط به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئووليت يك راديو آماتور تأسيس و به منظور برقراري ارتباط موصوف با ساير راديو آماتورها مجاز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ماده 37 – پروانه راديو آماتوري: اجازه‌نامه‌اي است كه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن به اشخاص حقيقي براي اشتغال به كارهاي راديو آماتوري صادر مي‌گردد.

ماده 38 – پيام: عبارت است از علايم تلگرافي و يا ساير انواع علايم مخابراتي و همچنين مكالمات تلفني كه بين ايستگاه‌هاي راديو آماتوري مبادله مي‌گردد.

ماده 39- معرف با СALL SIGN علامت مشخصه‌اي است كه قبل از برقراري ارتباط راديو آماتوري و به منظور معرفي ايستگاه اعلام مي‌گردد.

ماده 40- پروانه تأسيس ايستگاه راديو آماتوري: اجازه‌نامه‌اي است كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن فقط براي دارندگان پروانه راديو آماتوري صادر مي‌شود و به موجب آن شخص راديو آماتور با دريافت علامت خطاب مجاز به تأسيس ايستگاه راديو آماتوري و بهره برداري از دستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده‌اي كه، خود آنها را ساخته و يا خريداري نموده است مي‌شود.

ماده 41 – انجمن راديو آماتوري: عبارت است از مركز تجمع راديو آماتورهاي مجاز و علاقه‌مندان كه به منظور تبادل نظر فني و اشاعه فن راديو آماتوري و كمك به رشد و بروز استعدادهاي نهفته طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌رسد، تأسيس مي‌گردد.

ماده 42 – اتحاديه راديو آماتورهاي ايران كه متشكل از كليه راديو آماتورهاي ايراني اعم از اعضاء انجمن‌هاي راديو آماتوري و غيره مي‌باشد، مسئوول ارتباط با انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي راديو آماتوري ديگر كشورهاي جهان و اتحاديه بين‌المللي راديو آماتوري بوده و اساسنامه تشكيل آن و حدود اختيارات آن بعدا" توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن تهيه و اعلام خواهد شد.

  

فصل دوم- انواع پروانه راديو آماتوري و شرايط صدور پروانه

ماده 43- پروانه راديو آماتوري به درجات سه‌گانه مبتدي ( درجه 3 )، عمومي ( درجه 2 ) و پيشرفته ( درجه 1 ) تقسيم مي‌شوند.

ماده 44 – پروانه راديو آماتوري به درجه 3 ( مبتدي ) به‌ كساني داده مي‌شود كه داراي شرايط زير باشند

الف  -  داشتن حداقل  16 سال تمام.

ب- صلاحيت اخلاقي و سياسي به تأييد مقامات ذي‌صلاح كشور.

ج- قبولي در آزمون‌هاي كتبي و عملي مربوطه.

تبصره 1- آزمون عملي پروانه درجه 3 (مبتدي) شامل مخابره مورس (حداقل "5" كلمه در دقيقه) است.

تبصر 2- دارندگان پروانه راديو آماتوري مبتدي ميتوانند در باندهاي آماتوري "7"، "21" و "28" مگا هرتز و VHF از فرستنده تلگرافي با حداكثر قدرت متوسط "30" وات استفاده نمايند.

ماده 45 – پروانه راديو آماتوري درجه 2 (عمومي) به كساني داده مي‌شود كه علاوه بر دارا بودن شرايط "الف "ماده" 44" از عهده امتحانات مربوطه برآيند و حداقل شش ماه با پروانه مبتدي كاركرده باشند.

تبصره 1- آزمون عملي پروانه عمومي شامل مخابره مورس (حداقل "13" كلمه در دقيقه) است.

تبصره 2- دارندگان پروانه راديو آماتوري عمومي مي‌توانند در كليه باندهاي آماتوري از فرستنده‌اي با حداكثر قدرت "100" وات بصورت تلفني و تلگرافي استفاده نمايند.

ماده 46- پروانه راديو آماتوري پيشرفته به كساني داده مي‌شود كه علاوه بر داشتن شرائط مندرج در ماده "45" از عهده امتحانات تكميلي برآيند.

تبصره – دارندگان پروانه راديو آماتوري درجه 1 مجاز به مخابره تلفني و تلگرافي تله‌تايپ و ارسال تصوير SSTV در باندهاي HF با حداكثر قدرت "200" وات  وVHFبا حداكثر قدرت "50" وات و UHF با حداكثر قدرت "30" وات مي‌باشد در شرايط خاص قدرت‌هاي مذكور به تشخيص مديريت فركانس و روابط بين‌الملل تا "400" وات قابل افزايش است.

ماده 47-  ريز مواد امتحاني هر يك از درجات بالا بطور جداگانه تهيه شده و ضميمه اين آئين‌نامه مي‌باشد. نمونه‌هاي "6"، "7" و "8" .

تبصره امتحانات راديو آماتوري غير از موارد فوق‌العاده در هر سال دوبار برگزار خواهد شد و به قبول‌شدگان علاوه بر گواهينامه درجه مربوطه، يك نسخه از قانون و آئين‌نامه مربوطه نيز اهدا ميشود.

ماده 48- دارندگان پروانه راديو آماتوري درجه "1" و"2" هر چهار سال يك‌بار بايد از عهده امتحانات مخابره با مورس درجه مربوطه برآيند.

ماده 49- براي دريافت پروانه راديو ‌آماتوري مدارك زير بايستي از طرف متقاضي تكميل و به مديريت فركانس و روابط بين‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن تسليم گردد.

الف درخواست گواهينامه راديو آماتوري طبق نمونه مربوطه در دو نسخه (فرم شماره "7").

ب- مشخصات فردي متقاضي طبق نمونه مربوطه در سه نسخه (فرم شماره "3")

ج- عكس (3*2) چهارقطعه.

د- تصوير نامه يا رونوشت شناسنامه.

ه- فيش پرداخت مبلغ 500 ريال به حساب خزانه دولت

و- تصويرنامه پروانه راديو آماتوري از خارج از كشور در صورت وجود.

ماده 50-  براي دريافت پروانه تأسيس ايستگاه راديوآماتوري مدراك زير بايستي از طرف متقاضي تكميل و به مديريت فركانس و روابط بين‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن تسليم گردد.

الف- درخواست پروانه كار ايستگاه طبق نمونه مربوطه .

ب- تصويب‌نامه پروانه راديو آماتوري.

ج- مشخصات فني دستگاه راديو آماتوري طبق نمونه مربوطه.

د- عكس (3*2) 2 قطعه.

ه- فيش پرداخت مبلغ يك‌هزار ريال به خزانه دولت.

و- كروكي دقيق محل سكونت متقاضي و محل يا محدوده ايستگاه راديوآماتوري

(وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از دريافت كروكي محل امكان ايجاد مزاحمت احتمالي براي ساير ايستگاههاي مخابراتي و غيرمخابراتي را بررسي و نظر نهائي را با اطمينان از عدم مزاحمت اعلام خواهد كرد.

ماده 51-  صدور پروانه راديو آماتوري براي اتباع خارجي علاوه بر احراز شرايط مورد نياز صدور پروانه‌ها، بشرط وجود شرايط مشابه و رفتار متقابل با متقاضيان ايراني در كشور متبوع آنان موكول به تأئيد مقامات مسئوول امور اتباع بيگانه خواهد بود.

تبصره 1- تبديل پروانه راديو آماتوري كشورهاي ديگر در صورت وجود شرايط مشابه و رفتار متقابل پس از تأييد صلاحيت فوق‌الذكر امكان‌‌پذير خواهد بود.

تبصره 2- پروانه تأسيس ايستگاه راديو آماتوري بايستي ساليانه تجديد شود و جهت انجام آن ارائه دفتر گزارش ايستگاه مندرج در ماده "78" اين آئين‌نامه ضروريست.

  

فصل سوم- شرايط پروانه راديو آماتوري

ماده 52 - مدت اعتبار پروانه راديوآماتوري بشرح زير ميباشد :

الف- پروانه مبتدي دو سال و قابل تمديد فقط براي دوبار (نمونه "8") .

ب- پروانه‌هاي عمومي و پيشرفته يك‌سال از تاريخ صدور (نمونه‌هاي "9" و "10").

ماده 53-  هر گونه تغيير در مشخصات فني (بند "ج" ماده 50 فرستنده‌هاي راديو آماتوري بدون كسب اجازه قبلي از وزارت پست و تلگراف و تلفن ممنوع است. دارندگان پروانه راديو آماتوري موظفند هر گونه تغييرات حاصله درنام و نشاني خود و ايستگاه راديو آماتوري و آنتن را به وزارت پست وتلگراف و تلفن مسترد گردد.

ماده 54- در صورت لغو يا تجديد پروانه راديو آماتوري نسخه اصلي آن بايستي به وزرات پست و تلگراف و تلفن مسترد گردد.

ماده 55-  پروانه راديوآماتوري و حقوق ناشيه از آن جزاً و كلاً غير قابل انتقال است.

ماده 56- دارندگان فرستنده راديو آماتوري در صورت انصراف يا عدم استفاده از آن مي‌توانند مراتب را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع دهند تا نسبت به پلمپ آن اقدام گردد. 

فصل چهارم – شرايط فني ايستگاه راديو آماتوري

ماده 57- راديوآماتور موظف است فرستنده خود را قبل از بكار انداختن روي فركانس مجاز راديو آماتوري تنظيم و ثبات فركانس كار آن‌را آزمايش كند و برابر دستورالعمل‌هاي فني مراقبت نمايد كه تغيير فركانس از حد مجاز تجاوز ننمايد.

ماده58- پيامها بايد در باند فركانس مجاز آماتوري و با قدرت پخش ونوع پخش مندرجه                در مشخصات فني ايستگاه راديوآماتوري مخابره گردد.

ماده 59- در مواقع اضطراري و مخابره پيا‌‌م‌هاي امدادطلبانه سايرراديوآماتوري مجاز نيستند روي فركانس پيام‌هاي اضطراي پيام مبادله نمايند.

ماده 60-  راديوآماتور نبايد در حين مبادله پيام توسط ايستگاه‌هاي ديگر روي فركانس كار آنها وارد شود و هم‌چنين در صورت مشاهده هرگونه تداخل از طرف ايستگاه‌هاي غيرآماتوري بايستي بلافاصله مخابره روي آن فركانس را قطع نمايد و در اين‌گونه موارد راديوآماتوري موظف است مراتب را سريعاً به مديريت امور فركانس و روابط بين‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش نمايد..

ماده 61-  هر ايستگاه راديو آماتوري بايد ترتيبات لازم جهت جلوگيري از انتشار ناخواسته شامل انتشار خارج از باندOUT OF BAND EMISSION و انتشار اضافي SPURIOUS خود مشتمل بر انتشار هارمونيك، انتشار پارازيتيك، حاصلضرب‌هاي اينترمدولاسيون و حاصل ضرب‌هاي تبديل فركانس است در حد بالاتر از سطح مجاز را بدهد.

ماده 62- آنتنهاي منصوبه در هر ايستگاه آماتوري بايد با مشخصات فني مندرجه در مشخصات فني ايستگاه راديوآماتوري تطبيق نمايد و از اتصال آنها به شبكه برق و خطوط ارتباطي جلوگيري شود.

 

ماده 63- حداكثر ارتفاع آنتن‌ها "600" متر و براي آنتن‌هائي كه به فاصله كمتر از نيم كيلومتر از يك فرودگاه مستقر گرديده است نبايد از "15" متر تجاوز نمايد.

ماده 64- مخارج تغيير محل دستگاه‌هاي راديو آماتوري در صورت احتمال ايجاد خطر يا مزاحمت براي ساير دستگاه‌هاي مخابراتي مثل انواع گيرنده‌هاي صوتي و تصويري و غيره و هم‌چنين تحصيل اجازه براي نصب آنتن‌ها و يا عبور دادن سيم از روي ساختمان‌هاي متعلق به اشخاص به‌عهده دارندگان پروانه آماتوري ميباشد.

ماده 65-  ورود هر نوع دستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده راديوآماتوري به كشور و يا خروج آنها از كشور و يا هر نوع نقل‌وانتقال و فروش آنها به ساير راديو آماتورها مجاز با كسب اجازه قبلي از وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام گيرد.

فصل پنجم- مقررات ايستگاه‌ها

ماده 66- هر راديو آماتور به وسيله يك معرف يا علامت خطاب СALL SIGN كه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تعيين خواهد شد مشخص مي‌گردد و آماتورها موظف هستند كه قبل و بعد از ارسال هر پيام معرف خود را مخابره نمايند. معرف ايستگاه بايستي حداقل ده دقيقه يك بار در زمان ارسال پيام تكرار شود.

ماده67- سرعت مخابره معرف در مخابرات مورس بين "5" تا "20" كلمه در دقيقه ميباشد.

ماده 68- ارسال پيام‌ به‌صورت رمز، كنايه و يا حاوي اطلاعات محرمانه همچنين بكار بردن دستگاه رمز‌كننده براي كليه ايستگاه‌هاي راديو آماتوري ممنوع مي‌باشد.

تبصره- بديهي است استفاده از كدهاي متداول راديو آماتوري براي آماتورها مجاز ميباشد.

ماده 69- پيام‌هاي راديو آماتوري بايستي از موضوع فعاليت راديو آماتوري (مندرج در ماده 34") خارج نباشد مگر در موارد اضطراري جهت نجات از خطر سيل و زلزله و يا حوادث مشابه آن كه بطور رايگان انجام خواهد گرفت.

ماده 70- ايستگاه‌هاي راديو آماتوري نبايد در جهت و براي تبليغ و نشر عمومي و پخش اخبار و آگهي تبليغات سياسي، اجتماعي، تجارتي و غيره به‌كار رود و همچنين استفاده از ايستگاه براي بهره‌برداري عمومي ممنوع مي‌باشد.

ماده 71- ايستگاه‌هاي راديو آماتوري مجاز نيستند پيام‌هايي به صورت بخش‌نامه عمومي براي ساير آماتورها ارسال نمايند. و پيام‌ها بايد فقط خطاب به يك يا چند ايستگاه آماتوري طرف ارتباط باشد.

 

ماده 72- به كار بردن صفحات يا نوارهاي پر شده غير مستهجن و غير متحرك براي آزمايش و معرفي ايستگاه‌هاي راديو آماتوري آزاد بوده ولي براي استفاده‌هاي تفريحي مجاز نمي‌باشد.

ماده 73- وزارت پست و تلگراف و تلفن ميتواند در صورت نياز موسسات آموزشي و يا انجمن‌هاي غيرانتفاعي مجوز فعاليت‌هاي آموزشي راديو آماتوري در باندهاي راديو آماتوري را بنام اشخاص مذكور بايستي داراي پروانه راديو آماتوري باشند. داراي پروانه راديو آماتوري باشند.

تبصره- تأسيس يا تشكيل هر نوع دوره يا كلاس يا آموزشگاه براي آموزش فن راديوآماتوري علاوه بر اجازه مقامات ذي‌صلاح موكول به كسب اجازه قبلي از وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز ميباشد.

ماده 74-  راديوآماتوري بايد اصل و فتوكپي پروانه راديوآماتوري تأسيس ايستگاه راديوآماتوري خود را در ايستگاه راديوآماتوري نصب نمايند.

مسئوليتها

ماده75-  رعايت مقررات عمومي داخلي و بين‌المللي راديوئي براي تمام دارندگان پروانه آماتوري الزامي است.

ماده76- دارندگان پروانه راديوآماتوري مجاز نيستند دستگاه‌هاي بي‌سيم موجود در ايستگاه را در دسترس اشخاصي كه داراي گواهينامه راديو آماتوري نمي‌باشند قرار دهند.

ماده 77- دارندگان پروانه راديو آماتوري مجاز نيستند پيام‌هايي كه مربوط به آنها نمي‌باشد از ايستگاه خود دريافت نموده و اگر چنين پيام‌هايي دريافت شد به هيچ‌وجه نبايد متن يا رئوس مطالب آن را جزاً و كلاً  به كسي جز مقامات رسمي و دولتي فاش نموده و يا از روي آنها نسخه برداري نمايند.

ماده 78- تماس ايستگاه‌ راديو آماتوري با ايستگاه‌هاي غير آماتوري ممنوع مي‌باشد. مگر در حوادث غيرمترقبه همچون سيل  وزلزله و ... بمنظور امداد و نجات جان افراد.

 ماده 79- هر ايستگاه راديوآماتوري بايستي داراي دفتر گزارش روزانه به صورت مجلد (نه به صورت اوراق جداگانه) باشد كه در آن اطلاعات لازم در مورد كليه ارتباطات آن ايستگاه كه حداقل شامل تاريخ و ساعت برقراري ارتباط باند فركانس و مشخصات طرف تماس، توسط راديوآماتوري به‌طور مرتب ثبت و امضاء گرديده و همواره براي بازرسي آماده باشد دفتر گزراش روزانه قبل از استفاده در مركز وسيله اداره كل ارتباطات راديوئي و در شهرستان‌ها وسيله ادارات كل مخابرات محل، برگ شماري و ممهور خواهد شد.

ماده80- دفتر گزارش بايد لااقل براي مدت يك سال نگهداري شده و مطالب مندرج در آن بايستي قلم‌خوردگي نداشته و كاملاً خوانا باشد.

ماده 81- راديوآماتورها موظف هستند در صورت مشاهده تخلف از مقررات اين آئين‌نامه موارد آن را به اداره كل ارتباطات راديوئي اطلاع داده، متخلف را معرفي نمايند.

ماده 82- راديوآماتورها در صورت علاقه به شركت در برگزاري فعاليت‌هاي دسته‌ جمعي يا مراسم خاص راديوآماتوري بايد قبلاً از اداره كل ارتباطات راديوئي مجوز لازم را كسب نمايند.


مجموعه شرکت های آ د پارس

منبع: سازمان تنظیم مقررات


تاريخ ابلاغ: 10/12/1361

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

بازدید کننده گرامی! ضمن پوزش به دلیل اختلالات پیش آمده ؛ مجموعه پس از بروز رسانی از تاریخ 25 شهریور ماه در دسترس قرار خواهد گرفت.

سامانه آموزش از راه دور و سیستم طراحی شبکه رادیویی ایرانی آدپارس در مهر ماه در اختیار عموم قرار میگیرد .