۱- سرويس ارتباط راديويي (radiocommunication service): سرويسي جهت انتقال ، پخش و يا دريافت امواج راديويي براي مقاصد مشخص ارتباطات راه دور به نحوي كه در اين بخش تعريف شده است. ۲- سرويس ثابت(fixed service): يك سرويس ارتباط راديويي بين نقاط ثابت مشخص ۳- سرويس ثابت ماهواره اي(fixed-satellite service): يك سرويس ارتباط راديويي بين ايستگاههاي زميني ماهواره اي در موقعيت هاي مفروض، هنگامي كه از يك يا چند ماهواره استفاده شود. موقعيت هاي مذكور ممكن است يك نقطه ثابت مشخص يا هر نقطه ثابتي داخل محدوده هاي مشخص باشد. در بعضي موارد اين سرويس شامل لينك هاي ماهواره به ماهواره مي شود كه ممكن است در سرويس بين ماهواره اي نيز به كار رود. همچنين سرويس ثابت ماهواره اي ممكن است شامل لينك هاي تغذيه (feeder link) ساير سرويس هاي ارتباط راديويي فضايي نيز بشود. ۴- سرويس بين ماهواره اي (inter-satellite service): يك سرويس ارتباط راديويي كه لينك هاي بين ماهواره ها را برقرار مي نمايد. ۵- سرويس عمليات فضايي (space operation service): يك سرويس ارتباط راديويي كه منحصرا" براي عملكرد فضا پيما، خصوصا" مواردي چون رد يابي فضايي، سنجش از راه دور و فرمان از راه دور فضايي به كار مي رود. اين عمليات معمولا" در سرويسي انجام مي شود كه داراي يك ايستگاه فضايي در حال كار است. ۶- سرويس متحرك (mobile service): يك سرويس ارتباط راديويي بين ايستگاههاي متحرك و خشكي يا بين ايستگاههاي متحرك ۷- سرويس متحرك ماهواره اي (mobile-satellite service): يك سرويس ارتباط راديويي بين ايستگاههاي متحرك زميني ماهواره اي و يك يا چند ايستگاه فضايي، يا بين ايستگاههاي فضايي كه در اين سرويس استفاده مي شوند، يا بين ايستگاههاي متحرك زميني ماهواره اي از طريق يك يا چند ايستگاه فضايي. اين سرويس ممكن است لينك هاي تغذيه مورد نياز خود را نيز شامل شود ۸- سرويس متحرك خشكي (land mobile service): يك سرويس متحرك بين ايستگاههاي پايه ثابت و ايستگاه هاي متحرك خشكي، يا بين ايستگاههاي متحرك خشكي. ۹- سرويس متحرك خشكي ماهواره اي (land mobile-satellite service): يك سرويس متحرك ماهواره اي كه در آن ايستگاههاي متحرك زميني ماهواره اي روي خشكي قرار دارند. ۱۰- سرويس متحرك دريايي (maritime mobile service): يك سرويس متحرك بين ايستگاههاي ساحلي و ايستگاههاي شناور، يا بين ايستگاههاي شناور، يا بين ايستگاههاي ارتباطي داخل شناور. ايستگاههاي شناور نجات و همچنين ايستگاههاي راديو بيكن نشان دهنده موقعيت اضطراري نيز ممكن است در اين سرويس قرار گيرند. ۱۱-سرويس متحرك دريايي ماهواره اي (maritime mobile-satellite service):يك سرويس متحرك ماهواره اي كه در آن ايستگاههاي متحرك زميني ماهواره اي روي عرشه كشتي قرار دارد. ايستگاههاي شناور نجات و ايستگاه هاي راديو بيكن نشان دهنده موقعيت اضطراري نيز ممكن است در اين سرويس در نظر گرفته شوند. ۱۲- سرويس عمليات بندري (port operations service): يك سرويس متحرك دريايي در يك بندر يا نزديك آن، بين ايستگاههاي ساحلي و ايستگاههاي شناور و يا بين ايستگاههاي شناور كه در آن پيام ها محدود به اقدامات عملياتي اين سرويس شامل پيام هايي كه از نوع مكالمات عمومي است، نخواهد شد. ۱۳- سرويس حركت كشتي (ship movement service): يك سرويس ايمني در سرويس متحرك دريايي بجز سرويس عمليات بندري، بين ايستگاههاي ساحلي و ايستگاههاي شناور كه در آن پيام ها منحصر به موارد مربوط به حركت كشتي هاست. اين سرويس شامل پيام هايي كه از نوع مكالمات عمومي است نخواهد شد. ۱۴- سرويس متحرك هوانوردي (aeronautical mobile service): يك سرويس متحرك بين ايستگاههاي هوانوري و ايستگهاههاي هوايي، يا بين ايستگاههاي هوايي، كه ممكن است ايستگاههاي شناور نجات را نيز شامل شود. همچنين ممكن است ايستگاههاي راديو بيكن نشان دهنده موقعيت اضطراري با فركانس هايي كه براي اضطرار و ايمني تعيين گرديده است در اين سرويس فعاليت كنند. ۱۵- سرويس متحرك هوانوردي (در مسير) (aeronautical mobile route service)(R): يك سرويس متحرك هوانوردي كه براي ارتباطات مربوط به ايمني و نظم پرواز اختصاص داده شده است و اساسا" در طول خطوط هوايي غير نظامي ملي يا بين المللي بكار مي رود. ۱۶- سرويس متحرك هوانوردي (خارج از مسير) (aeronautical mobile off route service)(OR): يك سرويس متحرك هوانوردي به منظور برقراري ارتباط از جمله ارتباطات مربوط به هماهنگي پرواز كه اساسا" خارج از خطوط هوايي غير نظامي ملي يا بين المللي به كار مي رود. ۱۷- سرويس متحرك هوانوردي ماهواره اي (aeronautical mobile – satellite service): يك سرويس متحرك ماهواره اي كه در آن ايستگاههاي متحرك زميني ماهواره اي بر روي هواپيما قرار دارند، ايستگاههاي نجات و راديو بيكن نشان دهنده موقعيت اضطراري نيز ممكن است در اين سرويس به كار گرفته شود. ۱۸- سرويس متحرك هوانوردي ماهواره اي (در مسير)(aeronautical mobile satellite- route service)(R): يك سرويس متحرك هوانوردي ماهواره اي كه براي ارتباطات مربوط به ايمني و نظم پرواز اختصاص داده شده است. ۱۹- سرويس متحرك هوانوردي ماهواره اي (خارج از مسير)(aeronautical mobile off route servic)(OR): يك سرويس متحرك هوانوردي ماهواره اي به منظور برقراري ارتباطات از جمله ارتباطات مربوط به هماهنگي پرواز كه اساسا" خارج از خطوط هوايي غيرنظامي ملي يا بين المللي به كار مي رود. ۲۰- سرويس پخش همگاني (broadcasting service): يك سرويس ارتباط راديويي كه در آن ارسال سيگنال به منظور دريافت مستقيم توسط عموم مردم انجام ميشود. اين سرويس ممكن است پخش صدا، تصوير يا هر نوع پخش ديگري باشد. ۲۱- سرويس پخش همگاني ماهواره اي (broadcasting- satellite service): يك سرويس ارتباط راديويي كه در آن ارسال سيگنال يا تكرار آن از طريق ايستگاههاي فضايي جهت دريافت مستقيم توسط عموم مردم باشد. در اين سرويس اصطلاح "دريافت مستقيم" هر دو مورد دريافت فردي و دريافت جمعي در بر مي گيرد. ۲۲- سرويس تعين راديويي (radio determination service): يك سرويس ارتباط راديويي به منظور تعيين راديويي. ۲۳- سرويس تعيين راديويي ماهواره اي (radio determination satellite service): : يك سرويس ارتباط راديويي به منظور تعيين راديويي با استفاده از يك يا چند ايستگاه فضايي. اين سرويس ممكن است لينك هاي تغذيه مورد نياز خود را نيز شامل شود. ۲۴- سرويس ناوبري راديويي (radionavigatione service): يك سرويس تعيين راديويي به منظور ناوبري راديويي. ۲۵- سرويس ناوبري راديويي ماهواره اي (radionavigation-satellite service): يك سرويس تعيين راديويي ماهواره اي به منظور ناوبري راديويي. اين سرويس ممكن است لينك هاي تغذيه مورد نياز خود را نيز شامل شود. ۲۶- سرويس ناوبري راديويي دريايي (maritime radionavigation service): يك سرويس ناوبري راديويي به منظور استفاده و ايمني كار كشتي ها. ۲۷- سرويس ناوبري راديويي دريايي ماهواره اي (maritime radionavigation- satellite service): يك سرويس ناوبري راديويي ماهواره اي كه در آن ايستگاههاي زميني ماهواره اي روي عرشه كشتي قرار دارند. ۲۸- سرويس ناوبري راديويي هوانوردي (aeronautical radionavigation service): يك سرويس ناوبري راديويي به منظور استفاده و ايمني كار هوانورد ۲۹- سرويس ناوبري راديويي هوانوردي ماهواره اي (aeronautical radionavigation- satellite service) : يك سرويس ناوبري راديويي ماهواره اي كه در ان ايستگاههاي زميني ماهواره اي در هوانورد قرار دارد. ۳۰- سرويس تعيين موقعيت راديويي (service radiolocation ): يك سرويس تعيين راديويي به منظور تعيين موقعيت راديويي. ۳۱- سرويس تعيين موقعيت راديويي ماهواره اي (service satellite - radiolocation) : يك سرويس تعيين راديويي ماهواره اي به منظور تعيين موقعيت راديويي. اين سرويس ممكن است لينك هاي تغذيه مورد نياز خود را نيز شامل شود. ۳۲- سرويس كمك هواشناسي (meteorological aids service): يك سرويس ارتباط راديويي مورد استفاده در مطالعات و اكتشافات هواشناسي، شامل آب شناسي. ۳۳- سرويس اكتشاف زمين ماهواره اي(earth exploration-satellite service) : يك سرويس ارتباط راديويي بين ايستگاههاي زميني ماهواره اي و يك يا چند ايستگاه فضايي ، اين سرويس ممكن است شامل لينك هاي بين ايستگاههاي فضايي نيز باشد كه در آن: - اطلاعات مربوط به مشخصه ها و عوارض طبيعي زمين از جمله اطلاعات مربوط به وضعيت محيط زيست (كره زمين) از حسگرهاي فعال يا غير فعال ماهواره اي بدست آيد. - اطلاعات مشابهي از سكوهاي زميني يا هوايي گرفته مي شود. - چنين اطلاعاتي ممكن است بين ايستگاههاي زميني ماهواره اي سيستم مربوطه توزيع شود. - كسب اطلاع در مورد سكوها را نيز ممكن است شامل شود. - اين سرويس ممكن است لينك هاي تغذيه ماهواره اي مورد نياز خود را نيز شامل شود. ۳۴- سرويس هواشناسي ماهواره اي (meteorological-satellite service) : يك سرويس اكتشاف زمين ماهواره اي براي مقاصد هواشناسي . ۳۵- سرويس فركانس استاندارد و سيگنال زمان (standard frequency and time signal-satellite service): يك سرويس ارتباط راديويي براي مقاصد علمي و فني و غيره از طريق پخش فركانس هاي مشخص ، سيگنال هاي زمان يا هر دو با دقت خيلي بالا به منظور دريافت عمومي. ۳۶ – سرويس فركانس استاندارد و سيگنال زمان ماهواره اي (standard frequency and time signal-satellite service): يك سرويس ارتباط راديويي با استفاده از ايستگاههاي فضايي روي ماهواره ها با همان مقاصد سرويس فركانس استاندارد و سيگنال زمان، اين سرويس ممكن است لينك هاي تغذيه مورد نياز خود را نيز شامل شود. ۳۷-سرويس تحقيق فضايي (space research service): يك سرويس ارتباط راديويي كه در آن فضا پيما يا هر شي ديگري در فضا براي مقاصد پژوهشي علمي و فني مورد استفاده قرار گيرد. ۳۸- سرويس آماتوري(amateur service): يك سرويس ارتباط راديويي به منظور خود آموزي، ارتباط متقابل و تحقيقات فني كه توسط آماتورها به عمل مي آيد. آماتورها افراد داراي مجوز لازم و علاقمند به فنون راديويي منحصرا" با انگيزه شخصي بدون هدف بهره گيري مالي مي باشند. ۳۹- سرويس آماتوري ماهواره اي (amateur-sattellite service) : يك سرويس ارتباط راديويي با استفاده از ايستگاههاي فضايي روي ماهواره ها با همان مقاصد سرويس آماتوري. ۴۰- سرويس كيهان شناسي راديويي (radio astronomy service): سرويس مورد استفاده در كيهان شناسي راديويي. ۴۱-سرويس ايمني(Saftey service): هر نوع سرويس ارتباط راديويي كه به طور دائم يا موقت به منظور حفاظت از جان و مال انسان مورد استفاده قرار گيرد. ۴۲- سرويس ويژه (Special service): سرويس ارتباط راديويي به غير از آنچه در اين بخش تعريف گرديد ، منحصرا" براي رفع نيازهاي مشخص به صورت عام المنفعه و نه آزاد براي مراودات عمومي.

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره :021916903284

02191690328  adupars@

 

تولد 30 سالگی آدپارس

از هدیه های رایگان آدپارس لذت ببر

این هدیه ها جایی پیدا نمیشه

اطلاع رسانی

توجه

بازدید کننده گرامی! ضمن پوزش به دلیل اختلالات پیش آمده ؛ مجموعه پس از بروز رسانی از تاریخ 25 شهریور ماه در دسترس قرار خواهد گرفت.

سامانه آموزش از راه دور و سیستم طراحی شبکه رادیویی ایرانی آدپارس در مهر ماه در اختیار عموم قرار میگیرد .