گــسترش ارتباطــات درســطح جهــان اســتفاده ازسیــستمهای مخــابراتی راباظرفیــت وسیعترپوشــش بیــشتر وكیفیــت بهترایجــاب مــی كنــد.یكــی ازروشــهایی كــه مــی توانــد بــه طورمناســب جوابگــوی نیازهــای فعلــی وآتــی بــشردراین زمینــه باشــد,اســتفاده ازمــاهواره هــای مخــابراتی اســت مــاهواره مخــابراتی ســفینه ای اســت كــه ســیگنالهای الكتریكــی را از فرســتنده ای بــر روی زمــین دریافــت مــی كنــد و آنهــا را بعــد از تقویــت و تغییــر فركــانس هــای حامــل , بــه ســمت ایــستگاههای زمینــی در نقــاط دیگــر مــی فرســتد. چــون مــاهواره هــای مخــابراتی ســیگنالهاراتقویت مــی كنندوبازگــشت مــی دهنــد بیــشتربه عنــوان تكراركننــده و رله شناخته می شوند . ماهواره های مخابراتی معمولا در مدارهای خاصی از كره زمـین قـرار مـی گیرندكـه بـه نظـر فرستنده هاوگیرنده های روی زمین ثابت می آیند. به كمك فرستنده ای برروی زمین ویك ماهواره بـرروی مـدار, مـی توان سیگنالهارا به گیرنده هایی مستقر در بخشی از زمین فرستاد كه حدود یك سـوم سـطح زمـین را بپوشـاند . اولـین ماهواره مخابراتی بین المللی از سری اینتلست با ظرفیت 240 كانال تلفنی درسال 1965 میلادی به فـضا پرتـاب شـد و سرآغازی برای پوشـش ارتباطـات مـاهواره ای در سـطح بـین المللـی گردیـد. موارداسـتفاده مـاهواره هـای مخـابراتی وتاثیرفراوان آن برزندگی بشرباعث شده كه روزبه روز توجه انسان به این وسیله ارتباطی افزایش , یابد.كاربردهای وسیع آن درپزشكی , آموزش وپرورش , كشاورزی , انتقال اطلاعات كامپیوتری برنامه های تلویزیونی وغیره باعـث شـده كـه وجودیك ماهواره مخابراتی مستقل برای هركشوری امری ضروری باشد . داشتن ماهواره مخابراتی مستقل باعث ایجـاد تسهیلات در امر انتقال اطلاعات كامپیوتری از دانشگاهها به مراكز تحقیقات وبالعكس , هرچه سریعترانجام شـدن امـور اقتصادی , پوشش كلیه نقاط كشورازنظربرنامه های تلویزیونی , رادیویی وتلفنی بانصب سـریع آنتنهـای گیرنـده زمینـی درنقاط مختلف كشور, آموزش كشاورزی وپزشكی از راه دور وكاربردهای . وسیع ومتنوع دیگـری خواهـد بـود. مـاهواره های مخابراتی درمدارخاصی مستقرمی شوند كه حدود 35788 كیلومترازخط استوافاصله , دارند. هر ماهواره باسرعت و جهتی همسان با كره زمین در حال حركت است . در این شرایط ماهواره در مكانی بالای خط استوا نسبت به زمین ثابت می شود.ماهواره های مخابراتی ابتدا برای ارتباطات تلفنی طراحی شده اند ولی امروزه شاهد ارایه سرویسهای گوناگونی از قبیل كاربردهای تلویزیونی , تجاری و كنفرانس از راه دور ازطریق ماهواره هستیم اما هنوزسرویس . تلفنی بالاترین حجم را در بین دیگرسرویسها حفظ كرده است. درحال حاضرازنوزده ماهواره مخابراتی بین المللی ازسری اینتلست ده مـاهواره بـالای اقیـانوس اطلـس , چهارمـاهواره برروی اقیانوس آرام وپنج ماهواره دیگربالای اقیانوس هند قرار داردواین ماهواره ها , یك ارتباط ماهواره ای بین المللـی با زیر پوشش قرار دادن تقریبا كلیه نقاط دنیا :به وجود آورده اند.ماهواره برای ارایه سرویس تلفنـی بیـشتردرموارد زیربـه كارگرفته می شود , ارتباطات بین المللی ,ارتباطات بین شـهری ,درمنـاطق كـم جمعیـت روسـتایی ,درنقـاط دورافتـاده ...درشرایط اضطراری , درارتباطات سیارو یك ماهواره مخابراتی كه در واقع نوعی تكـرار كننـده فركانـسهای رادیـویی است , درساده ترین. شكل خود عملیات زیر را انجام می دهد.

همان طوركه ملاحظه می شود, سیگنالهای دریافت شده توسط آنتن ماهواره ابتدا به علت افت بسیار زیادی كه براثرطی مسیر طولانی داشته , تقویت وسپس با فركانس نوسان سازمحلی مخلوط می شود و تغییر فركانس می دهـد و بـالاخره پس از تقویت مجدد آنتن فرستنده ماهواره داده می شود تا بـه طـرف ایـستگاههای مـورد نظـر و زیرپوشـش فرسـتاده شود.ماهواره های مخابراتی معمولا بین 8 تا12 سال عمرمی كنند. میزان سوختی كه موردنیازسیستم فرعی بـرای حفـظ موقعیت ماهواره است , یكی از عواملی است كـه عمـر مـاهواره را محـدود مـی كنـد. ازكارافتـادن تـدریجی سـلولهای خورشیدی كه در. سیستم فرعی تغذیه قدرت الكتریكی قراردارند نیزعمر ماهواره را محدود می سازد

 


 

اگر شما دارای شرکت و یا موسسه هستید و یا علاقمند هستید تا با انواع شنود و روشهای مقابله با آن آشنا شوید میتوانید در دوره های امنیت و حفاظت اطلاعات مخابراتی آ د پارس شرکت کنید.


دیگران این مطالب را هم مطاله کرده اند

  

 

در دوره های مخابراتی آدپارس شرکت کنید و یک متخصص مخابراتی شوید

امروز برای مصاحبه اقدام کنید
ثبت نام

  تماس تلفنی  .پشیبانی واتس آپ  پتلاس

 
 

 

 
 

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.